امروز: پنجشنبه, 23 آذر 1396
نشست قضایی شروع به جرم در قانون مجازات
يكشنبه ، 16 فروردين 1394 ، 16:30

شروع به جرمنشست قضایی شروع به جرم در قانون مجازات


با تصويب ماده 122 قانون مجازات اسلامي در باب شروع به جرم ، وضعيت شروع به جرم در قوانين ديگر به چه صورتي است آيا نسخ شده اند يا همچنان به قوت خود باقي و قابل استناد هستند

 


نظريه اکثريت :
با توجه به تصويب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ساير قواعد و مقررات مربوط به شروع به جرم در قوانين خاص از جمله قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1375 نسخ شده است و قابل استناد نمي باشد خصوصاً که نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره و تاريخ 964/7-26/5/92 نيز مويد آن است


 

افزودن نظر


صفحه اصلی پرسش پاسخ نشست قضایی کیفری - جزایی و حقوقی نشست قضایی شروع به جرم در قانون مجازات