امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
سهم همسر متوفی از اجرت المثل
شنبه ، 23 اسفند 1393 ، 22:58

سهم همسر متوفی از اجرت المثل


در صورت تصرف ملک موروثي از سوي شخص ثالث و تعيين  اجرت المثل ايام تصرف ، آيا همسر متوفي ( مورث ) از اجرت المثل سهمي دارد يا خير ؟


پس از بحث و تبادل نظر سه نظريه به شرح ذيل ارائه گرديد .
سه نفر : با عنايت به اينکه زن از قيمت اموال غيرمنقول ارث مي برد از اجرت المثل ايام تصرف اموال غيرمنقول نيز ارث مي برد زيرا ماده 946 قانون مدني نيز مويد آن است .
دو نفر : با توجه به اينکه اساساً زن حقي به عين اموال غيرمنقول به عنوان ارث ندارد لذا از اجرت المثل ايام تصرف غيرمنقول که تابعي از عين است نيز حقي ندارد مگر اينکه با وجود تقاضاي زن ساير وراث از دادن سهم وي از قيمت مال غيرمنقول استنکاف نمايند که در اين حالت مي تواند سهم خود را از عين ملک استيفا نمايد.
يک نفر : تا زماني که سهم زوجه از قيمت اموال غير منقول ادا نشده است زن مي تواند طبق ماده 946 قانون مدني ذينفع   اجرت المثل ايام تصرف شخص ثالث باشد . 

افزودن نظر