امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل
دوشنبه ، 18 اسفند 1393 ، 20:14

هزینه دادرسیهزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

چنانچه موضوع خواسته در پرونده حقوقي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف يا خسارات وارده به غيرمنقول باشد نحوه محاسبه هزينه دادرسي چگونه است ؟ هزينه دادرسي بر مبناي قيمت منطقه اي يا بر مبناي ميزان تقويم خواسته تعيين مي گردد ؟

 


 

 

نظريه اکثريت :

با توجه به اينکه مطالبه اجرت المثل و اجاره بها يا خسارات مستقيماً مطالبه غيرمنقول تلقي نمي شود بلکه وجوه ناشي از مال غيرمنقول است با عنايت به مواد 62 و 63 از قانون آئين دادرسي مدني نظر به اينکه خواسته اول ( خسارت ) مقوم شده است خواهان بر اساس آن تمبر هزينه دادرسي را ابطال مي کند و در مورد خواسته دوم ( اجرت المثل ) نيز اگر مقوم نباشد بر اساس بند 14ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بايد هزينه دادرسي ابطال شود و اگر اين خواسته ( اجرت المثل ) مقوم باشد خواهان بر اساس آن تمبر هزينه دادرسي را ابطال خواهد کرد و نيازي به اخذ قيمت منطقه اي عين غيرمنقول نمي باشد .

اقليت :

با عنايت به بند ج قسمت 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در مورد خواسته مطالبه خسارت با عنايت به تقويم آن توسط خواهان ( سي ميليون ريال ) بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت خواهد شد ليکن در مورد خواسته اجرت المثل با عنايت به اينکه اين خواسته تابعي از غير منقول ( ملک ) است بايستي براي پرداخت هزينه دادرسي قيمت منطقه اي اخذ و بر اساس آن اقدام شود .

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 439 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی پرسش پاسخ نشست قضایی کیفری - جزایی و حقوقی هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل