امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
آیا می توان به رای دادگاه بدوی قبل از قطعیت اعتراض ثالث نمود
پنجشنبه ، 1 آبان 1393 ، 10:19

آیا می توان به رای دادگاه بدوی قبل از قطعیت اعتراض ثالث نمود
سوال : در صورتی بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن رای  شخصی دادخواست اعتراض ثالث بدهد آیا دادگاه بدوی قبل از قطعیت دادنامه می تواند به دادخواست داده شده رسیدگی کند یا خیر ؟ و در این صورت رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث توام با پرونده مورد اعتراض انجام می شود ؟  یا اینکه به عبارت دیگر دادخواست اعتراض به پرونده مورد اعتراض منضم می شود یا جداگانه رسیدگی می شود؟؟ پاسخ به سوال اعتراض ثالث

چون اعتراض ثال باید بعد از قطعی شدن رای دادگاه باشد لذا پس از صدور حکم و قبل از قطعی شدن در مرحله تجدید نظر خواهی چنانچه دادخواستی از ناحیه شخص ثالثی تقدیم شود این دعوی قابل قبول و استماع نخواهد بود زیرا به دلالت ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی امکان پذیر خواهد بود و حکم غیر قطعی چه بسا در مرحله تجدید نظر فسخ شده و نظر ثالث را تامین کند و در این فرض اعتراض ثالث منتفی است


متن مواد  420 قانون آیین دادرسی مدنی

 

ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محكوم‌له و محكوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود كه رأی قطعی معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پرسش پاسخ نشست قضایی کیفری - جزایی و حقوقی آیا می توان به رای دادگاه بدوی قبل از قطعیت اعتراض ثالث نمود