امروز: جمعه, 29 دی 1396
دوبیتی و چهار بیتی های زیبا و عاشقانه
دوشنبه ، 23 دی 1392 ، 17:47
فهرست مطلب
دوبیتی و چهار بیتی های زیبا و عاشقانه
مطالب مرتبط و دوبیتی های دیگر
تمامی صفحات

دوبیتی و چهار بیتی های زیبا و عاشقانه

برخيز به شادى، گه برخاستن است

چون شادى امشب ز گنه تاختن است

امشب شب ميلاد تقى هست و شب

عيدى ز جواد و اهل بيت خواستن است

سعــــدی شیرازی

سگی را لقمه ای هرگز فراموش

نگــردد ور زنی صد نوبتش سنگ

وگر عمـــری نوازی سفلـــه ای را

به کمتـــر تندی آید با تو در جنگ

دکتر شریعتی

هر کس بد ما به خلق گوید

ما دیده ی دل نمی خراشیم

ما خوبیِ او به خلق گوییم

تا هر دو دروغ گفته باشیم


مــــــــــــولانــــــا

بـــا تو سخنانِ بـــی زبان خواهم گفت

از جمله ی گوش ها نهان خواهم گفت

جـز گـــوشِ تـو نشنود حدیث من کَــس

هـــر چند میـــانِ مردُمــان خواهم گفت

امشب ای ماه به دردِ دلِ من تسکینی

آخر ای مـــاه تو همـــدردِ منِِ مسکینی

کاهشِ جان تو من دارم و خود می دانم

که تو از دوریِ خورشید چه ها می بینی!

....................

در خلوتِ من جز تو کسی راه ندارد

رُخســـارِ فریبــــایِ تـــو را مــاه ندارد

هرگــز نکنم جز تو به اندیشـه ی دگر

افسوس که عشقم به دلت راه ندارد!

مــــــــــــولانــــــا

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد

بیچاره دلم در غمِ بسیار افتاد

بسیار فتاده بود اندر رهِ عشق

اما نه چنین زار که این بار افتاد

مــــــــــــولانــــــا

در مجلـــسِ عُشّـــاق، قراری دگــر است

وین باده ی عشق را، خماری دگر است

آن علـــم که در مدرســـه حاصــــل گـردد

کاری دگر است و عشق کاری دگر است

شفیعـــی کدکنی

به جان جوشم که جویای تو باشم

خَسی بر مـــوجِ دریـــایِ تــو باشم

تَمـــامِ آرزوهـــایِ مَنــــی، کــــــاش

یکــــی از آرزوهـــای تــــــو بـــاشـم

....................

در دلــی هـر چنــــد دوری از نظــر

خوشتر آن روزی که بــاز آیـی ز در

با تــو ما را خوشــتــرین دیــدار بـاد

هر کجـــا هستی خــدایت یــار باد

....................

عمریست که از حضورِ او جا ماندیم

در غربتِ سردِ خویش تنها ماندیم

او منتظر است تا که ما برگردیم

ماییم که در غیبت کبرا ماندیم

  

افزودن نظر


صفحه اصلی گوناگون پاک ترین عاشقانه ها دوبیتی و چهار بیتی های زیبا و عاشقانه