امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
نقدی به ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92

نقدی به ماده 105  و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92


نکاتی که در مورد این ماده به چشم میخورد عبارت است از: مرور زمان به سپری شدن مدت زمان معینی گفته میشود که از نظر مقنن سپری شدن آن مدت، موجب عدم تعقیب جرایم موجب تعزیری یا عدم اجرای مجازات های قطعی تعزیری است.

 

_ مرور زمان در جرائم موجب تعزیر ممکن است و در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی قابل اجرا نیست.
_ این ماده ناسخ ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب است.
_ جرائم تعزیری مستمر، تا زمانی که رفتار مجرمانه استمرار دارد،مشمول مرور زمان نمی شود.
_ مرور زمان تعقیب شامل مباحث جرم ، شرکاء و معاونین نیز است.
نظریه مشورتی 2/6/92_7/92/10/19 تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هردلیل شرعی دیگر،بطور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقررگردیده ونوع ومقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص محسوب نمیشود.

نقدی به ماده 106قانون مجازات اسلامی

نکاتی که در مورد این ماده به چشم میخورد عبارت است از

تبصره: غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده ، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان >تفسیر و نقد قوانین نقدی به ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92