امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
خودآزمایی معاونت در قتل قتل با استفاده از سم
پنجشنبه ، 25 دی 1393 ، 11:42

خودآزمایی معاونت در قتل با استفاده از سم

سوال: آقای (الف)با استفاده از داروی کشنده که قبلا توسط (ج)در اختیار او قرار گرفته ، قصد کشتن (ب) را داشته است.بدین منظور با دوستش آقای (د)قضیه را در میان میگذارد .مشارالیه نیز به نزد (ب) رفته و با توسل به حیله و نیرنگ او را سوار خودروی خود کرده و به اتفاق به منزل (الف)وارد میشوند.

سوال: آقای (الف)با استفاده از داروی کشنده که قبلا توسط (ج)در اختیار او قرار گرفته ، قصد کشتن (ب) را داشته است.بدین منظور با دوستش آقای (د)قضیه را در میان میگذارد .مشارالیه نیز به نزد (ب) رفته و با توسل به حیله و نیرنگ او را سوار خودروی خود کرده و به اتفاق به منزل (الف)وارد میشوند.سپس (الف) به آشپزخانه رفته و به عنوان پذیرایی ، سه لیوان شربت تهیه میکند و داروی کشنده را در داخل یکی از لیوانهای شربت ریخته تا آن را به (ب) بدهد و اورا به قتل برساند . اما حین ورود به اتاق پذیرایی ناگهان برق ساختمان قطع میشود و مشارالیه سینی محتوی لیوانهارا روی میز پذیرایی قرار داده و از اتاق خارج میشود و پس از وصل برق  و مراجعت به اتاق لیوانهای شربت را هر سه نفر مینوشند .ساعتی بعد حال آقای (د)به علت مسمومیت به هم میخورد و معلوم میگردد که آقای (الف)لیوان محتوی داروی کشنده را به جای (ب)به آقای (د)داده و او نیز آن را نوشیده . به محض انتقال وی به بیمارستان ،نامبرده فوت میکند و پزشک قاونی نیز علت مرگ را مسمومیت حاد با داروی کشنده تشخیص داده و جواز دفن صادر می کند.

در جریان رسیدگی، آقایان (الف و ب)دستگیر و توقیف میشوند و سپس آقای (ج)نیز به جهت اقرار به تهیه و تسلیم داروی کشنده (الف)به آنها ملحق میشود.متعاقب آن آقای (الف)مدعی میگردد که قصد کشتن (د) را نداشته است.با توجه به صورت مسئله و بر فرض صحت مندرجات آن ،چنانچه شما قاضی رسیدگی کننده به این پرونده باشید :

اولا: آقایان (الف. ب. ج) را قابل تعقیب کیفری میدانید یا خیر ؟

ثانیا: حکم قضیه و نوع اتهام انتسابی به متهمان  میزان مجازات آنها را به تفکیک و با ذکر مواد قانونی مربوط مرقوم فرمایید.

پاسخ:

در بند الف ماده (295) قانون مجازات اسلامی آمده است ، در موارد زیر دیه پرداخت میشود :

قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای محض واقع میشود و در آن صورتی ک جانی نه فصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را ،مانند آنکه تیری را به قصد شکاررها کند و به شخصی برخورد نماید .

همچنین در ماده (296)قانون مجازات اسلامی در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شِی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب  میشود .

به استنباط از مواد فوق ، شخص (الف) هر چند قصد فعلی که مقدمه جنایت است را داشته اما هرگز قصد وقوع آن بر مجنی علیه ، یعنی شخص (د) را نداشته است .

بنابراین بر خلاف جنایت عمدی و شبه عمدی ، که در هر دو مورد جانی فعل واقع  شده بر مجنی علیه را قصد می کند، اما در جنایت خطای محض ، جانی فاقد قصد(عنصر روانی جرم) نسبت به عمل انجام شده است.

در شرح لمعه شهید ثانی (جلد 10 ،صفحات 105،106)آمده است

" الخطاء المحض : مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا ، او انسانا معینا فیصیب غیره "

همچنین سید محمد جواد العاملی در مفاتیح الکرامه  می گوید : " اذا رمی انسانا فاصاب و غیره و هذا من خطاء المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان والشخص"

بنابراین شخص (الف) چون قصد کشتن شخص (ب) را  داشته و اشتباها بدون اینکه قصد جنایت نسبت به شخص (د) را داشته باشد مرتکب چنین عملی شده است .

بنابراین جنایت او به استناد مواد (295) و (296) قانون مجازات اسلامی ،، خطای محض بوده و دیه به استناد ماده (305) قانون مجازات اسلامی ، در خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه و یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود بر عهده خود اوست .

و شخص (ب) هیچ گونه جرمی توسط توسط وی صورت نگرفته و اتهامی متوجه او نیست .

در خصوص اتهام شخص (ج) که داروی کشنده توسط وی در اختیار (الف) قرار گرفته، باید موضوع را از دو جنبه بررسی کرد:

اولا: آیا شخص (ج) به قصد معاونت در قتل ، داروی کشنده را در اختیار (الف) قرار داده یا خیر ؟

ثانیا : اگر به قصد معاونت بوده در موضوع معنونه امکان تحقق معاونت وجود دارد یا خیر ؟

با در نظر گرفتن ماده (43) قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن،برای تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصد و تقدم ویا اقتران زمانی بیم عمل معاون و مباشر جرم شرط است  پس اگر شخص (ج)  به قصد کشتن شخص (ب)داروی کشنده در اختیار (الف)قرار داده باشد ، مورد از موارد معاونت در قتل است .

و از طرفی  معاونت خود یک جرم عمدی  است و فقط در جرایم عمدی تحقق میابد بنابراین در موضوع معنونه ، شخص (ج) داروی کشنده را برای شخص (ب) در اختیار الف قرار داده نه کشتن شخص (د) و به علت خطای شخص (الف) فردی غیر از فرد مورد نظر کشته شده است و جنایت مرتکب اصلی، خطای محض محسوب میشود و شخص (الف) حقیقتا قصد کشتن (د) را نداشته و مساعدت کننده شخص (ج) نیز فاقد چنین قصدی بوده است .جرم معاونت بنابر توضیحات فوق تحقق پیدا نمیکند و اتهامی از جهت معاونت در قتل متوجه شخص (ج) نمیباشد .

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان خود آزمایی های قضایی خودآزمایی معاونت در قتل قتل با استفاده از سم