امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
قتل در اثر اشتباه در تشخیص هدف
پنجشنبه ، 23 مرداد 1393 ، 21:59

قتل در اثر اشتباه در تشخیص هدف

سوال؟آقایان (الف) و (ب)از مامورین زحمتکش اداره آگاهی،در حین ماموریت جهت دستگیری سارقین مسلح با آنان درگیر میشوند .در موقعیتی خاص یکی از از سارقین با چاقو ی ضامن دار ضربه ایی به شکم آقای  (الف) فرو میبرد ،و مترصد وارد کردن ضربه بعدی بوده ک آقای (ب)دست به اسلحه برده تا دست سارق را نشانه و مورد هدف قرار دهد که به علت در گیری (الف)با سارق مسلح و جابجایی آنها ،گلوله به آقای (الف)اصابت کرده و به دلیل خونریزی شدید منجر به کشته شدن وی میگردد .

پرونده قتل به صورت جدای از پرونده سرقت به نزد شما به عنوان قاضی دادگاه جهت اصدار رای ارجاع گردیده و با توجه به اینکه نماینده حقوقی نیروهای انتظامی و اولیای دم مقتول ،شکات این پرونده هستند ، نسبت به واقعه مذکور چگونه تصمیم خواهید گرفت ؟

پاسخ:در فرض سوال ، خونریزی شدید ، منجر به مرگ آقای (الف) شده است و همان طور که در سوال آمده ، آقای (لف) به وسیله چاقو توسط یکی از سارقین مجروح و همچنین گلوله آقای (ب)به ایشان اصابت نموده و آن هم موجب خونریزی شده است .بنابراین ، چنانچه به نظر پزشکی قانونی ، جرح وارد شده توسط سارق ، کشنده باشد سارق مرتکب قتل عمدی  شده و باید به مجازات آن محکوم گردد .اما در صورتی که بر اثر اصابت گلوله کشته شده باشد ، عمل آقای (ب) قتل خطئی و به پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم میشود و سارق به اتهام ایراد جرح با چاقو به آقای ( الف)تحت تعقیب قرار میگیرد.

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان خود آزمایی های قضایی قتل در اثر اشتباه در تشخیص هدف