امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
قتل در اثر ظن به روابط نامشروع همسر
يكشنبه ، 15 تیر 1393 ، 21:22

قتل در اثر ظن به روابط نامشروع همسر
سوال:شخص (الف)مظنون به داشتن رابطه نامشروع غیر از مواقعه با همسر آقای (ب) بوده است . او شبانه به درب منزل (ب) رفتهبا مشاهده و حضور (الف)در آن موقع شب مظنونینش بیشتر میشود  و ضمن درگیری با وی ، با چاقویی که به همراه داشته  چند ضربه به گردن (الف) وارد میکند.

سوال:شخص (الف)مظنون به داشتن رابطه نامشروع غیر از مواقعه با همسر آقای (ب) بوده است . او شبانه به درب منزل (ب) رفته با مشاهده و حضور (الف)در آن موقع شب مظنونینش بیشتر میشود  و ضمن درگیری با وی ، با چاقویی که به همراه داشته  چند ضربه به گردن (الف) وارد میکند.و پس از مجروح کردن نامبرده از محل دور میشود ، اما دو نفر آقایان (ج(و (د)صحنه زد و خورد و مجروح کردن (الف) توسط (ب)را بعدا در حوزه انتظامی گواهی کرده اند  مجروح توسط مامورین انتظامی  به بیمارستان منتقل شده  و تحت مداوا قرار گرفته است ولی بعد از سه روز در بیمارستان فوت میکند پزشکی قانونی علت مرگ را  شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی  به وسیله شی نوک تیز و برنده تشخیص داده  و جواز دفن صادر کرده است .  به دستو مقام قضایی آقای (ب) دستگیر و توقیف شده است .
اکنون با توجه به مندرجات قضیه ، اگر شما رئیس دادگاه رسیدگی به این پرونده باشید اتهام انتسابی به (ب)را از مصادیق چه جرمی میدانید و با کدام یکی از مواد قانونی مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته  و وی را  مستحق چه مجازاتی میدانید ؟

پاسخ:

صرف مظنونیت دلیل بر اثبات رابطه نامشروع تلقی نمیشود  و مراجعه به در منزل (ب)به صرف مراجعه به قصد ورود به منزل ، عمل منافی عفت به شمار نمی آید  تا مصداق مواقعه غیر از زنا باشد و از طرفی ،عناصر تشکیل دهنده  هر جرمی از جمله رابطه نا مشروع و غیر از زنا منوط به تحقق سه عنصر است:

الف)عنصر مادی جرم ، که عمل خلاف قانون از طرف مرتکب طوری انجام گیرد که برای دیگران قابل احساس باشد و در ارتکاب عمل خلاف قانون فاعل چهار مرحله را انجام میدهد:

اولا:قصد و نیت انجام عمل را در مغز خود میپروراند  و طرح و نقشه آنرا تهیه میکند این مرحله را مرحله قصد در عمل خلاف،قصد به ارتکاب مبگویند .

ثانیا :برای انجام قصد و نیت ، وسایلی را بدست میآورند  و این مرحله را مرحله تهیه و در اعمال خلاف ، تهیه وسایل ارتکاب گویند .

ثالثا: پس از تهیه وسایل شروع به انجام کار مینمایند که این مرحله را مرحله شروع به ارتکاب گویند .

رابعا :  منظور ومقصود خود را انجام میدهند و عمل در ظاهر تحقق پیدا میکند که این مرحله را مرحله اجرا می گویند .

بنابراین منظور از عنصر مادی جرم این است که عمل خلاف قانون ، تمام مراحل قانون را طی نموده  ودر خارج تحقق پیدا نماید .در خصوص مورد فوق ، اگر شخص (الف) در هنگام شب فکر کند که به منزل (ب) رفته است و با همسر (ب) رابطه نامشروع برقرار نماید ، از جای خود بلند شده ،برای باز کردن در منزل (ب) کلید به دست می آورد،سپس وارد منزل (ب) میشود  و با همسر (ب)مشغول اعمالی غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه  و امثال آن میشود  که در آن صورت  است عنصر مادی جرم محقق میگردد.

ب)عنصر معنوی:منظور از عنصر اخلاقی یا معنوی این است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده از روی دقت و تحقیق در یابد آیا مرتکب در عمل ارتکابی قصد داشته است یا خیر ؟همچنین دارای قوه ممیزه بوده یا قوه ممیزه او به علتی در حین ارتکاب جرم از اون سلب شده یا عمل از روی اکراه و ضرورت و ناچاری به وقوع پیوسته و انصافا و اخلاقا  مجرمیت مرتکب  محرز است یا خیر ؟

ج)عنصر قانونی: طبق ماده (2) قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب میشود.بنابراین عمل منافی عفت غیر از زنا طبق ماده(637)قانون مجازات اسلامی ، جرم است و بر همین اساس اگر عنصر مادی و معنوی محقق گردد ،عنصر قانونی نیز تحقق پیدا نموده است.
اگر در خصوص مورد اتهام رابطه نامشروع  همان طوری ک اشاره  شد  ، عناصر سه گانه تشکیل جرم رابطه نامشروع ثابت نمیشود . بنابراین وجود اتهام  رابطه نامشروع منتفی است و صرف مظنونیت  به وجود رابطه نامشروع دلیل بر ضرب و جرح قتل نمیباشد ، زیرا قلمرو معافیت بر تحریک به قتل به اعتبار اینکه همسرش با فرد اجنبی رابطه نامشروع داشته و در نتیجه ،تحت تاثیر خشم قرار گرفته و مرتکب قتل شده است  مبنی بر حصول شرایطی می باشد :

اولا: قتل یا ضرب باید بلافاصله در موقع مشاهده صحنه هتک ناموس واقع شود  و مجالی برای تدبیر و تفکر نباشد و اگر فاصله  وجود داشته باشد ، مزتکب قتل و یا ضرب از معافیت مستفید نمیگردد، زیرا نمیتواند مدعی شود  که به واسطه از دست دادن موازنه عقلی و عنان اختیار مرتکب جرم شده است و علمای حقوق جزا در این قسمت قایل به تفصیل شده اند ،به این معنی که اگر شوهر سوء ظن برد و مجهز به اسلحه شود و مرتکب جرم گردد از معافیت استفاده میکند  ولی اگر یقین صادق بر انحراف عیال خود داشته و یا وانمود کند  که میخواهد از منزل خارج شود و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوز را بکشد از معافیت استفاده نخواهد کرد ،زیرا در این فرض،عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است.

ثانیا: مشاهده صحنه باید در فراش باشد .اینک باید دید مفهوم فراش چیست؟
هر چند فراش به معنی رختخواب است ولی با توجه به کثرت استعمال آن در نزدیکی و مقاربت ، میتوان گفت ک فراش کنایه از همان نزدیکیست.
بنابراین اگر مردی زن خود را فقط با اجنبی در حال خوابیدن در یک رختخواب ببیند و مرتکب قتل اجنبی شود ، معاف از مجازات نخواهد بود . این معنی از عبارات فقهی به صراحت استفاده میشود .مرحوم جواهر میفرماید:"اذاوجد مع  زوجته فزنی بها" .بنابراین شوهر باید صحنه صحنه مواقعه را مشاهده کند و سبب پیدایش ناهنجاری فکری و سخط او شود. در قضیه مورد بحث بنا به مراتب فوق دلیلی که واجب القتل بودن مقتول را به مرحله اثبات میرساند ،وجود ندارد  و بایستی آقای (ب) مستندا به مواد (206)بند "ب"و (207و231) و بند "یک"و "دو"و "چهار" و با الهام از ایه شریفه (.. فی القصاص حیاه یا اولی الالباب)، حکم به قصاص (ب)صادر گرددو در خصوص اتهام آقای (الف)نیز دایر بر داشتن رابطه نامشروع غیر از مواقعه و قصد ورود به منزل (ب) چون  متهم قبل از تعقب فوت نموده است ،موقوفی تعقیب صادر میشود. و بدین صورت هیچ اقدامی از سوی مرجع قضایی صورت نمیگیرد و اگرم اقدامی صورت گرفته مختومه اعلام میشود .

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان خود آزمایی های قضایی قتل در اثر ظن به روابط نامشروع همسر