امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
کار ورزی اجرای احکام مدنی- مطالبه وجه

کار اموزیکار ورزی اجرای احکام مدنی- مطالبه وجه


اجرائیه ای به اجرای احکام واصل که به کلاسه 84 /94 ثبت شده است و در ان محکوم له آقای سعید و محکوم علیهم ناصر عذرا –زهرا – مریم  می باشند که در ان محکوم علیهم به موجب دادنامه شماره 240 -25/ 3/ 84 محکوم به پرداخت مبلغ 89500000ریال و مبلغ 75000 تومان بابت خسارات دادرسی و..

نام مرجع کار آموزی : دادگستری ایران                            نام وسمت قاضی سرپرست : آقای ......

پرونده مطروحه مربوطه به : اجرای احکام مدنی                      نام مسئله مورد آموزش : مطالبه وجه

شرح و نتا یج حا صله پرونده و اقدامات جا ری :

اجرائیه ای به اجرای احکام واصل که به کلاسه 84 /94 ثبت شده است و در ان محکوم له آقای سعید و محکوم علیهم ناصر عذرا –زهرا – مریم  می باشند که در ان محکوم علیهم به موجب دادنامه شماره 240 -25/ 3/ 84 محکوم به پرداخت مبلغ 89500000ریال و مبلغ 75000 تومان بابت خسارات دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به نسبت محکوم به و 500000ریال موضوع قرارداد فی ما بین وکیل و محکوم له و نیز پرداخت خسارت تاًخیر تاًدیه به نسبت محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست (28/ 1/ 84 ) تا زمان وصول و اجرای حکم در حق محکوم له 2 – محکوم علیهم ردیف 2و3 و4 به اسامی عذرا ،زهرا ، مریم ، محکومند به پرداخت مبلغ 750000تومان بابت تنقیه قنات و هزینه لوله کشی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی به همان نسبت به شرح صورت جلسه 18/ 3/ 84 در حق محکوله . 3- محکوم له می بایست بجز اسباب و وسایل منعکس در صورت جلسه 5/2 76 واقع در مرغداری که به محکوم علیهم تعلق دارد مازاد ان هر چه باشد که متعلق به خود ایشان است . از محل مرغداری خارج نماید که شرح اجناس مازاد در پرونده اجرائی کلاسه 83/ 179 منعکس است . 4- محکوم علیهم مکلفند به پرداخت هزینه اجرائی در حق صندوق دولتسپس محکوله حضور دارند و اظهار میدارد چون محکوم علیها مالک شش دانگ مرغداری پلاک 75 بخش نطنز در روستای ویشته هستند تقاضا دارم بدواًملک فوق توقیف و سپس ارزیابی و مزایده و سایر عملیات اجرائی را دارم . سپس دادگاه طی نامه ای به اداره ثبت اسناد شش دانگ پلاک ثبتی واقع در مزرعه حوزه ثبتی را بازداشت نماید سپس اداره ثبت طی نامه ای توقیف آن را اعلام نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کار شناسی مبلغ یکصدو شش میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزلر ریال بر آورد نموده است ، سپس آگهی مزایده اعلام تا در ان جلسه مورخه 1/ 5 / 85 ساعت 10 در محل اجرای احکام دادگستری نطنز خواهد بود برگزار می گردد که برنده مزایده باید 10 درصد مزایده را به عنوان سپرده ایداء نماید . قبل از انجام مزایده محکوم علیه هر دو حاضر شده اند و اعلام نموده اند با توجه به توافق انجام شده محکوم له اظهار می دارد پرونده پرونده اجرائی خود را مسترد و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم محکوم علیه اظهار می دارد بنده هزینه اجرائی را واریز می نمایم و تقاضا دارم سه دامگ از شش دامگ مرغداری که توقیف شده رفع توقیف گردد سپس اجرای احکام نامه ای به اداره ثبت اسناد جهت رفع توقیف از پلاک فوق الذکر را تقاضا نموده است .

نتیجه و تجربیات حا صله کا رآموز :

ایراد و اشکالی از نظر شکلی و ماهوی به نظر نمی رسد .

تهیه کننده بابافارس

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان گزارش جریان رسیدگی به پرونده کار ورزی اجرای احکام مدنی- مطالبه وجه