امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
کارآموزی تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح
سه شنبه ، 4 شهریور 1393 ، 17:35

کارآموزی تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح

نام مجتمع قضایی و شعبه دادگستری شهرستان ایران دفتر شعبه اول حقوقی/پرونده کلاسه 0000از دفتر واصل و مورد ملاحظه قرار گرفته است دراین پرونده که منتهی به صدور حکم گردیده ، خوانده دعوی در مهلت مقرر قانونی به دادنامه صادره اعتراض نموده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است

نام مجتمع قضایی و شعبه دادگستری شهرستان ایران دفتر شعبه اول حقوقی/پرونده کلاسه 0000از دفتر واصل و مورد ملاحظه قرار گرفته است دراین پرونده که منتهی به صدور حکم گردیده ، خوانده دعوی در مهلت مقرر قانونی به دادنامه صادره اعتراض نموده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است پس از ثبت دادخواست تجدیدنظر و منضمات پیوستی من الجمله تصویر دادنامه صادره، و تصویر مدارک و مستندات تجدید نظرخواه و نسخه قاضی دادخواست ، را جهت تدارک دفاع و ارائه لایحه دفاعیه جهت تجدید نظر خوانده ارسال نموده و تجدید نظر خوانده نیز پس از وصول مدارک و مسندات مذکور و ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح نسبت به ارائه لایحه خود در دونسخه به دفتر اقدام و لایحه ایشان پس ا ز وصول در موعد مقرر ثبت ، و پرونده اماده ارسال به دادگاه تجدید نظر می  باشد .

تحلیل کارآموز

با عنایت به اینکه مراحل تجدید نظر خواهی وفق مقررات قانونی انجام شده وصول دادخواست تجدید نظر در مهلت مقرر قانونی بوده واز حیث تودیع هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر نیز ایرادی به نظر نمی رسد، اخطاریه تبادل لوایح نیز جهت تجدید نظر خوانده ارسال وابلاغ قانونی شده و ایشان نیز لایحه خودرا در وقت مقرر ارائه داده، تنها ایرادی که مشهود و ملموس است این است که مدیر دفتر مکلف است تا کلیه اوراق مربوطه به مرحله تجدید نظر را در پوشه جداگانه با رنگی متفاوت بصورت منظم منگنه ، و پس از آن مهر مربوطه برگ شماری نماید از مفقود شدن اوراق مطلع گردد که به این وظیفه عمل ننموده است .

تهیه و تنظیم نورالله بهمنی

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان گزارش جریان رسیدگی به پرونده کارآموزی تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح