امروز: شنبه, 02 بهمن 1395
کار آموزی - دفتر شعبه حقوقی
سه شنبه ، 17 تیر 1393 ، 17:12

کار آموزی - دفتر شعبه حقوقی

پرونده کلاسه 100 ز مسیر دفتر واصل، ملاحظه میگردد دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان به دفتر ارائه و ازآنجائیکه دفتر ملکف است پس از وصول ودرخواست نسبت به ثبت و تکمیل آن اقدام و جهت صدور دستور قضایی به نظر قاضی رسیدگی کننده برساند

نام ونام خانوادگی کارآموز : نورالله بهمنی                                                         شماره پرونده اصلی :900000020

نام مجتمع قضایی و شعبه دادگستری شهرستان ....... دفتر شعبه اول حقوقی

موضوع : گزارش دفتر حقوقی

نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری شهرستان ......... ـ شعبه اول حقوقی

نام مدیر دفتر : آقای بابافارس

پرونده کلاسه 9000000از مسیر دفتر واصل، ملاحظه میگردد دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان به دفتر ارائه و ازآنجائیکه دفتر ملکف است پس از وصول ودرخواست نسبت به ثبت و تکمیل آن اقدام و جهت صدور دستور قضایی به نظر قاضی رسیدگی کننده برساند لذا پرونده به کلاسه 9000000 ثبت و از حیث نسخه ثانی دادخواست و ضمائم که عبارتنداز: اسناد مالکیت، گواهی مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و نظریه کارشناسی انجام شده در پرونده تأمین دلیل به تعداد از خواندگان بعلاوه یک نسخه تهیه و تصویر مدارک مزبور توسط مدیر دفتر برابر اصل گردیده و با توجه به اینکه خواهان خوانده خود را به مبلغ 51000000ریال مقوم نموده مدیر دفتر نسبت به تودیع هزینه دادرسی والصاق تمبر هزینه دادرسی و هزینه دفتر (ورودی دادخواست 5000تومان ) اقدام و پرونده جهت دستور قضایی به نظر قاضی رسیدگی کننده رسیده است .

تحلیل کارآموز

با ملاحظه پرونده و مداقه در اوراق ونحوه عملکرد دفتر کلیه مراحل اداری وفق مقررات قانونی انجام ، لکن مدیر محترم دفتر  درخصوص تمبر مالیاتی الصاق شده ظهور وکالتنامه وکیل توجه لازم را ننموده و پرونده از این حیث ناقص است این عدم توجه دفتر ملی موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورده و قاضی رسیدگی کننده قبل از صدور دستور قضایی می بایست پرونده را به دفتر اعاده نماید.

کار اموز نوراله بهمنی

ادامه دارد

 

افزودن نظر


ارتباط از طریق چت با مدیر سایت