امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
کار آموزی - دفتر شعبه حقوقی
سه شنبه ، 17 تیر 1393 ، 17:12

کار آموزی - دفتر شعبه حقوقی

پرونده کلاسه 100 ز مسیر دفتر واصل، ملاحظه میگردد دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان به دفتر ارائه و ازآنجائیکه دفتر ملکف است پس از وصول ودرخواست نسبت به ثبت و تکمیل آن اقدام و جهت صدور دستور قضایی به نظر قاضی رسیدگی کننده برساند

نام ونام خانوادگی کارآموز : نورالله بهمنی                                                         شماره پرونده اصلی :900000020

نام مجتمع قضایی و شعبه دادگستری شهرستان ....... دفتر شعبه اول حقوقی

موضوع : گزارش دفتر حقوقی

نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری شهرستان ......... ـ شعبه اول حقوقی

نام مدیر دفتر : آقای بابافارس

پرونده کلاسه 9000000از مسیر دفتر واصل، ملاحظه میگردد دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان به دفتر ارائه و ازآنجائیکه دفتر ملکف است پس از وصول ودرخواست نسبت به ثبت و تکمیل آن اقدام و جهت صدور دستور قضایی به نظر قاضی رسیدگی کننده برساند لذا پرونده به کلاسه 9000000 ثبت و از حیث نسخه ثانی دادخواست و ضمائم که عبارتنداز: اسناد مالکیت، گواهی مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و نظریه کارشناسی انجام شده در پرونده تأمین دلیل به تعداد از خواندگان بعلاوه یک نسخه تهیه و تصویر مدارک مزبور توسط مدیر دفتر برابر اصل گردیده و با توجه به اینکه خواهان خوانده خود را به مبلغ 51000000ریال مقوم نموده مدیر دفتر نسبت به تودیع هزینه دادرسی والصاق تمبر هزینه دادرسی و هزینه دفتر (ورودی دادخواست 5000تومان ) اقدام و پرونده جهت دستور قضایی به نظر قاضی رسیدگی کننده رسیده است .

تحلیل کارآموز

با ملاحظه پرونده و مداقه در اوراق ونحوه عملکرد دفتر کلیه مراحل اداری وفق مقررات قانونی انجام ، لکن مدیر محترم دفتر  درخصوص تمبر مالیاتی الصاق شده ظهور وکالتنامه وکیل توجه لازم را ننموده و پرونده از این حیث ناقص است این عدم توجه دفتر ملی موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورده و قاضی رسیدگی کننده قبل از صدور دستور قضایی می بایست پرونده را به دفتر اعاده نماید.

کار اموز نوراله بهمنی

ادامه دارد

 

افزودن نظر