امروز: يكشنبه, 01 بهمن 1396
از قانون جدید ارث زن بیشتر بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

از قانون جدید ارث زن بیشتر بدانید

آیا می دانید زن از همه اموال منقول و غيرمنقول مرد ارث مي‌برد با حذف و اصلاح طرح اصـلاح مـواد 946، 947 و948 قـانـون مـدنـي درخصوص سهم‌الارث زنان از همسران متوفاي خود مقرر کردند که زنان از همه اموال منقول و غيرمنقول مرد ارث ببرند.

 

نمايندگان مجلس در جلسه روزيکشنبه ششم بهمن ماه، با بررسي، حذف و اصلاح طرح اصـلاح مـواد 946، 947 و948 قـانـون مـدنـي درخصوص سهم‌الارث زنان از همسران متوفاي خود مقرر کردند که زنان از همه اموال منقول و غيرمنقول مرد ارث ببرند. ‌

نمايندگان مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان، طرح اصلاح موادي از قانون مدني درباره سهم‌الارث زنان از همسران متوفاي خود، ماده 946 مصوب 1307 را اصلاح کردند که بر اساس آن از اين پس زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج از تمام اموال همسر خود ارث خواهد برد. ‌

در ماده 946 قانون مدني آمده است: زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج يک‌هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يک چهارم از کليه اموال به ترتيب مذکور است. ‌

وي اظـهـارداشت: همچنين نمايندگان با اصلاح ماده‌948 اين قانون مقرر کردند هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع کنند، زن مي‌تواند حق خود را از عين اموال استيفاء کند. ‌
نمايندگان مجلس ماده 947 قانون مدني را نيز حذف کردند. ‌
طرح اصلاح موادي از قانون مدني درخصوص سهم‌الارث زنان از همسران متوفاي خود در جلسه علني 18 آذر ماه امسال به تصويب رسيده بود؛ اما نمايندگان به دليل وجود ابهام آن را به کميسيون حقوقي و قضايي بازگرداندند. اين کميسيون نيز پس از استفتاء از مقام معظم رهبري و اطلاع از نظر ايشان، مواد يادشده از قانون مدني را اصلاح کردند.

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پایگاه قوانین مجموعه قوانین جقوقی از قانون جدید ارث زن بیشتر بدانید