امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
۱۰ خیار قانونی ازماده ۳۹۶ تا ۴۵۷ قانون مدنی به نظم
نوشته شده توسط بابافارس   

۱۰خیارات خیار قانونی ازماده ۳۹۶ تا ۴۵۷ قانون مدنی به نظم

خیارات ازقرار زیر هستند      میان عاقدین زنجیر هستند     خیار مجلس اغازین خیار است  به ختم مجلس اثارش دیار است

 


خیارثانوی حیوان خیار است
که خاص دامهای برد بار است

تاخردر ثمن نوعی خیارست
که ایامش سه روز ازگار است

سه قسم فوق هنگامی خیاراست
که عقدبیع دردستورکاراست

خیار رویت ان دیگرخیار است
که ان نادیده را حق خیاراست

تخلف از صفت هم یک خیاراست
نبود وصف مبنای خیار است

خیارغبن مغبون را به کار است
چو فوریت برایش اشکاراست

خیار عیب هم نوعی خیاراست
که بهر مشتری چند اختیار است

گهی ارش و گهی فسخ و خیاراست
گهی اخذ مبیع عیب دار است

فریب و دلس و تزویر ان خیار است
که بر ان خدعه و نیرنگ بار است

تبعض صفقه را نوعی نقار است
که بعضش باطل و بعضش خیار است

مهمتر از همه شرط خیار است
که با شرط و توافق برقرار است

خیار اشتراط اخر خیار است
که خلف شرط را حاصل خیار است

خیارات دگر در فقه پیداست
ولکن انچه قانونی است اینهاست

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای حقوقی و مدنی ۱۰ خیار قانونی ازماده ۳۹۶ تا ۴۵۷ قانون مدنی به نظم