امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه کارآموزی توقیف اموال و مزایده
يكشنبه ، 18 آبان 1393 ، 18:09

نمونه کارآموزی توقیف اموال و مزایده
شرح ونتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:پس از روند پرونده در شعبه اول حقوقی و ابلاغ اجراییه ، یکبرگ اجرائیه ای به همراه رای اداره کار به اجرای احکام حقوقی ارسال شده است

 

اجرای احکام پس از ثبت اجرائیه به شمار 100/83 محکوم له را جهت ادامه عملیات اجرائی دعوت کرده  که اخطاریه وی پیوست پرونده است در اجراییه محکوم علیه شرکت شهر نفت به موجب دادنامه شماره 105 مورخ 12/2/83  شعبه اول دادگاه ایران به ترتیب
به پرداخت 1- مبلغ 17137681 بابت دسمزد کارگری ابتدای سال 1380 لغایت 30/11/80 و عیدی سال
2- به پرداخت مبلغ 23525713 ریال بابت کارگری اسفند سال 80 و تمام سال 1381 و عیدی سال 1381 و حق فروردین سال 1382
.3- به پرداخت مبلغ 7933257 ریال بابت حقوق اردیبهشت و خرداد و تیر سال 82 و اضافه کار وحق ...... در حق محکوم له محکوم گردیده است
4- به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت جمعآ به مبلغ محکوم به 48596651 ریال در حق دولت محکوم گردیده است
پس از حضور محکوم له و در خواست وی مبنی بر توقیف اموال شرکت ، اجرای احکام نامه ای به کلانتری جهت توقیف اموال شرکت صادر و به کلانتری ارسال می نماید
ماموران کلا نتری به همراه محکوم له به درب شرکت مراجعه و اموال شرکت  را به میزان بدهی توقیف و  نزد حافظ که توسط محکوم له  معرفی شده می سپارند و کلانتری مراتب را صورت جلسه و به  اجرای احکام ارسال می نماید پس از آن مدیر اجرا محکوم له را جهت  پرداخت هزینه ارزیاب دعوت و با پرداخت هزینه ارزیاب دعوت و اموال توقیف شده را  جهت ارزیابی به کارشناس معرفی کنند وکارشناسی جهت اجرای  قرار به محل عزیمت نموده و اعلام داشته یک هفته نظریه خود را اعلام می نمایم سپس کارشناس اموال را ارزیابی و مبلغ پنجاه و هفت میلیون و ششصد هزار ریال اعلام نموده است
نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و بعد از گذشت سه روز مهلت اعتراض و عدم اعتراض دادگاه وقت جهت مزایده اموال تعیین و اموال توقیف شده را به مزایده گذاشته است
در جلسه مزایده  4 نفر اسامی خود را به اجرا اعلام و در مزایده شرکت نموده اند مزایده با حضور نماینده دادسرا اقای محمد تشکیل و با رعایت تشریفات مزایده انجام و محکوم له برنده مزایده گردید و چون خودمحکوم له برنده شده است نیاز به تودیع 10 درصد مبلغ مزایده نمی باشد .

نتیجه و تجربیات حاصله کار اموز:
چنانچه محکوم له برنده مزایده باشد نیاز به تودیع 10 درصد مبلغ مزایده نمی باشد.
ماده 136  در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و مزایده تجدید می شود 1-هر گاه فروش در غیر روز وساعت معین و به موجب اگهی تعیین گردیده بعمل اید 2- در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.3- در صورتیکه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد

کار آموز وکالت خدامی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق اجرای احکام مدنی و خانواده نمونه کارآموزی توقیف اموال و مزایده