امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
نمونه کارآموزی توقیف اموال و مزایده
يكشنبه ، 18 آبان 1393 ، 18:09

نمونه کارآموزی توقیف اموال و مزایده
شرح ونتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:پس از روند پرونده در شعبه اول حقوقی و ابلاغ اجراییه ، یکبرگ اجرائیه ای به همراه رای اداره کار به اجرای احکام حقوقی ارسال شده است

 

اجرای احکام پس از ثبت اجرائیه به شمار 100/83 محکوم له را جهت ادامه عملیات اجرائی دعوت کرده  که اخطاریه وی پیوست پرونده است در اجراییه محکوم علیه شرکت شهر نفت به موجب دادنامه شماره 105 مورخ 12/2/83  شعبه اول دادگاه ایران به ترتیب
به پرداخت 1- مبلغ 17137681 بابت دسمزد کارگری ابتدای سال 1380 لغایت 30/11/80 و عیدی سال
2- به پرداخت مبلغ 23525713 ریال بابت کارگری اسفند سال 80 و تمام سال 1381 و عیدی سال 1381 و حق فروردین سال 1382
.3- به پرداخت مبلغ 7933257 ریال بابت حقوق اردیبهشت و خرداد و تیر سال 82 و اضافه کار وحق ...... در حق محکوم له محکوم گردیده است
4- به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت جمعآ به مبلغ محکوم به 48596651 ریال در حق دولت محکوم گردیده است
پس از حضور محکوم له و در خواست وی مبنی بر توقیف اموال شرکت ، اجرای احکام نامه ای به کلانتری جهت توقیف اموال شرکت صادر و به کلانتری ارسال می نماید
ماموران کلا نتری به همراه محکوم له به درب شرکت مراجعه و اموال شرکت  را به میزان بدهی توقیف و  نزد حافظ که توسط محکوم له  معرفی شده می سپارند و کلانتری مراتب را صورت جلسه و به  اجرای احکام ارسال می نماید پس از آن مدیر اجرا محکوم له را جهت  پرداخت هزینه ارزیاب دعوت و با پرداخت هزینه ارزیاب دعوت و اموال توقیف شده را  جهت ارزیابی به کارشناس معرفی کنند وکارشناسی جهت اجرای  قرار به محل عزیمت نموده و اعلام داشته یک هفته نظریه خود را اعلام می نمایم سپس کارشناس اموال را ارزیابی و مبلغ پنجاه و هفت میلیون و ششصد هزار ریال اعلام نموده است
نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و بعد از گذشت سه روز مهلت اعتراض و عدم اعتراض دادگاه وقت جهت مزایده اموال تعیین و اموال توقیف شده را به مزایده گذاشته است
در جلسه مزایده  4 نفر اسامی خود را به اجرا اعلام و در مزایده شرکت نموده اند مزایده با حضور نماینده دادسرا اقای محمد تشکیل و با رعایت تشریفات مزایده انجام و محکوم له برنده مزایده گردید و چون خودمحکوم له برنده شده است نیاز به تودیع 10 درصد مبلغ مزایده نمی باشد .

نتیجه و تجربیات حاصله کار اموز:
چنانچه محکوم له برنده مزایده باشد نیاز به تودیع 10 درصد مبلغ مزایده نمی باشد.
ماده 136  در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و مزایده تجدید می شود 1-هر گاه فروش در غیر روز وساعت معین و به موجب اگهی تعیین گردیده بعمل اید 2- در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.3- در صورتیکه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد

کار آموز وکالت خدامی

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 295 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی دانستنیهای حقوق اجرای احکام مدنی و خانواده نمونه کارآموزی توقیف اموال و مزایده