امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
سوالات بابت دیه شکستگی
دوشنبه ، 1 ارديبهشت 1393 ، 16:46

سوالات بابت دیه شکستگی


1- دیه شکستگی گردن سؤال:از نظر پزشکى ستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشکیل شده، و شامل بخشهاى دنبالچه، کمر، پشت و گردن مى باشد. گردن شامل هفت عدد مهره و توده ماهیچه اى است، که شکستن گردن ناظر بر شکستن مهره هاى گردن است،

 

مطالب مرتبط با دیه

محاسبه دیه به نرخ روز - دیه زبان کودک

جدول محاسبه دیه بر حسب درصد

جدول محاسبه دیه بر حسب دینار و درهم در سال 92

دانستنیهای کیفری و جزایی - دیه زبان

محاسبه دیه به نرخ روز - دیه دنده ها

دانستنیهای جزایی کیفری - دیه اعضائ بدن

دانستنیهای کیفری و جزایی - دیه سقط جنین چقدر است و به چه کسی پرداخت می شود

دانستنیهای کیفری و جزایی - دیه زبان

جدول محاسبه دیه کامل بر مبنای شتر در سال 1392

والاّ ماهیچه قابل شکستن نیست. شارع مقدّس و قانونگذار، در خصوص شکستن و نقص گردن، اقدام به تعیین دیه خاص و ارش نموده، و بدین طریق آن را از عنوان دیه احتسابى براى ستون فقرات خارج کرده است. لکن پزشکان محترم به اعتبار اطلاق عنوان کلّى «ستون فقرات» بر مهره هاى گردن در اصطلاح پزشکى، و بدون توجّه به تعیین دیه به صورت مستقل و جداگانه براى شکستگى گردن (مهره هاى گردنى) در متون فقهى و قوانین موضوعه، دیه شکستگى ستون فقرات را مبناى تعیین دیه شکستگى مهره هاى گردن قرار مى دهند. با توجّه به مقدّمه فوق بفرمایید:

1ـ آیا شکستگى گردن ناظر به شکستن مهره هاى گردن است؟2ـ در احتساب دیه شکستگى مهره هاى گردن یا ارش، دیه گردن مبنا و ملاک محاسبه قرار مى گیرد، یا دیه ستون فقرات؟

پاسخ: 1- با توجّه به این که براى گردن دیه جداگانه اى تعیین شده، و شکستگى مربوط به مهره است، حساب آن را باید از حساب ستون فقرات جدا کرد.

پاسخ:2- مبنا دیه گردن است.

2- دیه شکستگی استخوان های کف و پشت دست سؤال: پزشکى قانونى در شکستگى استخوان کف دست و پشت دست دیه، یا ارش به نسبت تعداد استخوانها، در نظر مى گیرد. مثلا در پنج استخوان موجود در کف دست، براى شکستگى هر استخوان بیست دینار ارش تعیین مى نماید، که در مجموع به اندازه یک پنجم دیه دست مى شود. آیا این تقسیم بندى صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در سایر اعضا نیز یک پنجم دیه شکستگى استخوان، به تعداد استخوانهاى همان عضو تقسیم خواهد شد، یا براى شکستگى هر استخوان آن عضو همین یک پنجم ملاک عمل قرار خواهد گرفت؟ ضمناً دیه جراحت وارده بر کف دست و پشت دست با چه معیارى محاسبه خواهد شد؟ و در مورد تغییر رنگِ پوست سر هم اظهار نظر فرمایید.

پاسخ:دیه تقسیم بر تعداد استخوانها مى شود، و در سایر اعضا نیز تقسیم خواهد شد. مگر این که نقش یک استخوان با دیگر استخوان ها تفاوت کلّى داشته باشد، و جراحت وارده بر کف دست یا پشت دست به نسبت همان عضو، یعنى دست، سنجیده مى شود. و در مورد تغییر رنگ پوست ارش لازم است.

3- دیه شکستگی یکی از استخوان های پشت دست یا پا سؤال: شکستگى یکى از استخوانهاى پنجگانه پشت دست یا پا، دیه دارد یاارش؟ چنانچه دیه معیّن داشته باشد، دیه آن بر اساس 54 از 51 از 101 دیه کامله محاسبه مى شود، یا بر اساس 54 از 51 از 21 دیه کامله (در فرض بهبودى عضو بدون عیب) اندازه گیرى مى شود؟

پاسخ:دیه آن عضو تقسیم بر تعداد استخوانها مى شود، سپس احکام شکستن استخوان بر هر کدام جارى خواهد شد. مثلا اگر در دست ده استخوان ریز باشد، پانصد دینار تقسیم به ده قسمت مى شود، و دیه هر استخوان پنجاه دینار است. حال اگر آن استخوان بشکند و به حال اوّل برنگردد، باید یک پنجم آن را که ده دینار است بپردازد، و اگر مثل اوّل شود باید هشت دینار بپردازد.

4- دیه شکستگی دو استخوان ساق پا سؤال: در پاسخ سؤالى در مورد شکستگى دو استخوان ساق یک پا، مرقوم فرمودید: «هر کدام از استخوانها دیه مستقلّى دارد.» آیا هر کدام از استخوانهاى فوق الاشعار یک پنجم دیه پا را (در صورت معیوب بودن) دارد، یا کمتر از یک پنجم؟ لطفاً مقدار دیه را مرقوم فرمایید.

پاسخ: دیه مزبور تقسیم به دو استخوان مى شود; یعنى هر کدام نصف دیه شکستن استخوان پا را دارد.

5- دیه جراحات و شکستگی های مقتولسؤال: هرگاه مقتول قبل از فوت داراى جراحاتى از قبیل شکستگى دست و بینى و سایر اعضاى باشد، آیا این شکستگى ها یا جراحات، دیه جداگانه اى دارد؟

پاسخ: هرگاه آن جراحات منجر به فوت شده، دیه اضافى ندارد. و اگر عامل فوت ضربه خاصّى بوده، جراحات اضافى دیه دارد.

6- دیه دنده های پهلوی راست سؤال:دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده، و محیط بر قلب مى باشد، 25 دینار است. آیا دیه دنده هاى پهلوى راست که محیط بر قلب مى باشد، نیز 25 دینار است، یا 10 دینار؟

پاسخ: در صورتى که محیط به قلب باشد، دیه آن 25 دینار است.

7- ترک خوردن استخوان سؤال:آیا دیه ترک خوردن قسمتى از استخوان عضوى که دیه مقدّر دارد، با دیه شکستگى (قلم شدن) آن یکى است؟ اگر مساوى نیست، دیه آن چگونه محاسبه مى شود؟

پاسخ: ترک خوردن ارش دارد، و باید به نسبت دیه عضو محاسبه شود.

8- استخوان کتف دست سؤال: آیا استخوان کتف دست (غیر از استخوان ترقوه که دیه مشخّص دارد) دیه معیّن دارد، یا ارش؟

پاسخ: ارش دارد.

9- نقص عضو بر اثر شکستگی سؤال: چنانچه در شکستگى استخوان پا، یا دست، پزشکىِ قانونى اعلام نماید: «شکستگى توأم با نقص عضو بهبود یافته است.» و در توضیح بیشتر بگوید: «استخوان درست جوش خورده، ولى بر اثر شکستگى صدماتى به عصب، یا سایر عضلات دست یا پا وارد گردیده، که موجب نقص عضو (محدودیّت در حرکت) شده است.» دادگاه باید چه میزان دیه تعیین نماید؟ آیا علاوه بر دیه، ارش نیز تعلّق مى گیرد؟

پاسخ: اگر نقص عضو بیّن و روشن باشد، ارش دارد.

10- دیه شکستن لگن سؤال:دیه شکستن لگن، که با نقص عضو بهبود یافته، یا بدون نقص عضو درمان شده، چه میزان است؟ آیا دیه استخوان لگن ارتباطى با استخوان پا دارد، یا مرتبط نمى شود؟

پاسخ:ارش دارد.

11- دیه شکستگی در صورت عدم بهبودی کامل سؤال: دیه شکستگى استخوان در صورت عدم بهبودى 51 دیه آن عضو، و در صورت بهبودى، 54 از این 51 است. حال اگر به صورت کامل بهبود پیدا نکند، بلکه چند درصد بهبود پیدا کند (مثلا 50% یا 90% که نوعاً هم به این شکل است،) آیا در این موارد، به همان نسبتى که بهبود پیدا کرده محاسبه مى شود، یا این که تا بهبود کامل پیدا نکرده، حتّى اگر 1% هم ناقص باشد، باید دیه عدم بهبود را بپردازد؟

پاسخ: معیار بهبودى کامل عرفى است. اگر حاصل نشود، دیه مزبور ثابت است.

12- دیه استخوان کف دست و پا سؤال:استخوان کف دست و کف پا دیه معیّن دارد، یا باید ارش تعیین نمود؟

پاسخ: استخوان کف دست 40 دینار، و استخوان کف پا ارش دارد. و چنانچه بعضى از استخوانهاى کف دست بشکند، دیه مزبور تقسیم بر آنها مى شود.

13- منظور از شکستن ستون فقرات سؤال: منظور از شکستن ستون فقرات چیست؟ آیا منظور شکسته شدن یکى از مهره هاست؟ یا منظور جدا شدن اتّصال مهره ها از یکدیگر است؟ آیا شکسته شدن یک مهره از ستون فقرات سبب پرداخت دیه مى شود، یا ارش؟ چنانچه پاسخ دیه باشد، نحوه محاسبه آن را مرقوم فرمایید.

پاسخ: منظور از شکسته شدن ستون فقرات، شکسته شدن یک مهره یا بیشتر است. و اگر مهره ها از هم جدا شود، آن نیز نوعى شکستگى است و دیه دارد.

14- کوتاه شدن عضو به علت شکستگی سؤال:آیا معیوب بودن در شکستگى استخوان، شامل کوتاه شدن عضو،و کاستن از قدرت و حرکت آن نیز مى شود؟ یا تنها نحوه جوش خوردگى استخوان و کج بودن محلّ شکستگى منظور مى باشد؟ و در نتیجه دیه نقص عضو، جدا از معیوب بودن در نحوه جوش خوردگى استخوان، تعیین و محاسبه مى شود؟

پاسخ: معیوب بودن (عثم) شامل کوتاه شدن مى شود; ولى نسبت به ناقص شدن کارآیى باید به سراغ ارش رفت.

15- شکستگی جمجمه که موجب خونریزی شود سؤال: چنانچه در اثر ضربه اى، یک مورد شکستگى حادث گردد، ولى به خاطر خون ریزى شدید، جمجمه مورد عمل جرّاحى قرار گیرد، آیا شکستگى ایجاد شده در استخوان جمجمه توسّط طبیب، علاوه بر شکستگى ناشى از ضربه وارده، دیه جداگانه دارد؟

پاسخ: شکستگى به وسیله طبیب دیه جداگانه اى ندارد، ولى خونریزى مغزى ارش دارد. و اگر هزینه درمان آن بیشتر شود، مى تواند مقدار اضافى را نیز بگیرد.

16- دیه شکستگی یکی از استخوان های کف دست یا پا سؤال: کف دست تا مچ، و همچنین کف پا، از پنج استخوان تشکیل شده که هر کدام متّصل به یکى از انگشتان است. آیا شکستگى یکى از آن استخوانها شکستگى دست، یا پا محسوب مى شود؟

پاسخ: این موضوع حکم شکستگى دست و پا را دارد.

17- دیه شکستگی دنده ها سؤال: دیه شکستگى هر یک از دنده ها در صورت جوش خوردن به صورت سالم یا معیوب چقدر است؟ در صورتى که دنده کلاّ از بین برود، دیه آن چه مقدار خواهد بود؟

پاسخ:دیه شکستگى هر یک از دنده هایى که در اطراف قلب است بیست و پنج دینار و غیر آن ده دینار مى باشد.

18- شکستگی کشکک زانو و قوزک پا سؤال:آیا استخوان های کف دست و پا و قوزک زانو دیه دارد و جزء پا محسوب می شود، یا ارش تعلق می گیرد؟

پاسخ:استخوانهاى کف پا و کف دست دیه دارند; یعنى دیه پا و دست تقسیم بر آنها مى شود. و دیه شکستن کشکک زانو یکصد دینار است، و قوزک پا ارش دارد.

19- دیه شکستگی که منجر به نقص عضو شده است سؤال: چنانچه جنایتى بر شخصى وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شکستگى استخوان، در همان عضو درصدى هم نقص عضو ایجاد گردد ـ البتّه این نقص عضو مربوط به شکستگى استخوان و... مى تواند باشد ـ آیا در این گونه مسائل فقط دیه جراحات وارده و شکستگى استخوان را باید گرفت یا براى آن نقص عضو هم باید دیه دیگرى در نظر گرفت؟

پاسخ: در هر حال یک دیه گرفته مى شود و آن، دیه شکستگى استخوان و جراحت است ولى میان دیه کسر عضو توأم با نقص عضو و دیه کسر بدون نقص تفاوت است.

20- دیه شکستن استخوان معیوب سؤال: دیه شکستگى استخوان در صورت معیوب بودن یک پنجم دیه همین عضو مى باشد و از طرفى دیه شکستگى بعضى از اعضا مانند دیه شکستگى بینى را بالخصوص قید نموده اند، آیا در این مورد، دیه مذکور با قاعده کلیه تطبیق و محسوب مى شود و یا دیه قید شده در مورد همین عضو ملاک عمل مى باشد؟

پاسخ: قاعده مزبور همه جا را شامل نمى شود، زیرا در بعضى از موارد خلاف آن منصوص یا اجماعى است، بنابراین در موارد نص و اجماع باید به همان حکم مورد خاص عمل کرد.

21- دیه شکستگی های متعدد در پا سؤال:اگر در اثر ضرب و جرح مثلا یک موضع از استخوان پاى راست مضروب شکسته شود، دیه آن نسبت به کلّ یک پا چقدر است؟ اگر با همان یک ضربه چهار جاى پا شکسته شود، دیه آن چه مقدار است؟ حال اگر بر اثر ضربه هاى متعدد چهار جاى پا شکسته، در صد دیه از چه قرار است؟

پاسخ: دیه شکستگى استخوان پا یک دهم دیه کامل انسان است (یک پنجم دیه یک پا) این در صورتى است که به حال اوّل برنگردد ولى اگر به حال اوّل برگردد چهار پنجم این مقدار خواهد بود و اگر بیش از یک جا بشکند دیه آن همین مقدار براى هرکدام است ـ خواه در یک ضربه شکستگیهاى متعدّد وارد شود یا در ضربات متعدّد.

22- دیه شکستگی متعدد و جدا از هم در یک عضو سؤال: دیه شکستگى متعدّد و جدا از هم در یک عضو چه مقدار است؟ مثلا شخصى از چند ناحیه یک پایش شکستگى دارد مانند شکستگى استخوان لگن در طرف پاى چپ و شکستگى دیگر در کاسه استخوان لگن و استخوان نازک نى چپ و استخوان کشکک زانوى چپ و شکستگى استخوان عانه در طرف چپ، که جدا از هم محسوب و جمعاً 5 عدد مى باشد. آیا در فرض مذکور و امثال آن در سایر اعضاى بدن بر هر شکستگى دیه جداگانه تعلّق خواهد گرفت یا براى همه، دیه یک شکستگى استخوان تعلّق مى گیرد؟

پاسخ: هریک از شکستگیها دیه مستقلى دارد.

23- دخالت چند عامل در فوت شخص سؤال: در یک نزاع بر اثر ضربه عمدى ضارب، مجنىٌ علیه دچار شکستگى جمجمه و خونریزى مغزى شده که پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحى قرار گرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونریزى دستگاه گوارش مى گردد که مجدّداً تحت عمل جراحى (زخم خونریزى دهنده اثنا عشر) قرار مى گیرد و بعد از عمل على رغم عدم اجازه پزشک معالج، بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگرى منتقل مى شود و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت مى نماید. کمیسیون پزشکى علّت تامه مرگ را عفونت منتشر شده خون ناشى از آبسه چرکى در فضاى شکم تعیین نموده و اضافه نموده است در پیدایش عارضه یاد شده عوامل مختلفى از جمله: الف) ضربه وارده به ناحیه جمجمه که سبب خونریزى گردیده، هفتاد درصد ب) زمینه قبلى موجود در بیمار، پانزده درصد ج) انتقال بى مورد و مکرر بیمار از بیمارستان، پانزده درصد دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جانى در خصوص عمدى یا غیر عمدى بودن قتل یا پرداخت دیه نفس یا عضو بیان فرمایید؟

پاسخ:اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابجا نمی کردند نمی مرد بلکه نجات می یافت، کسی که ضربه مغزی وارد کرده تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عده کسانی است که جابجا کرده اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام باید سهمی از دیه یک انسان را به نسبت مذکور بدهند مگر اینکه تفاوت میان آن دو زیاد نباشد که در این صورت می توانند مساوی بدهند.

24- دیه شکستگی لگن و عدم کنترل مدفوع سؤال:شخص راننده اى با فرد دیگرى تصادف کرده است و لگن خاصره او شکسته و بعد از معالجه، محلّ شکستگى بهبود یافته ولى منجر به کوتاهى پاى چپ به مقدار 3 سانتى متر شده است و همچنین بر اثر این تصادف کنترل مدفوع نیز از دست رفته است، دیه این عوارض طبق احکام مقدّس اسلام چقدر مى باشد؟

پاسخ:اگر کنترل مدفوع بطور کامل از بین رفته است باید دیه کامل به خاطر آن بپردازد و نسبت به لگن خاصره باید با مراجعه به اهل خبره درصد ناقصى آن مشخص و روشن شود و به همان نسبت از کلّ دیه بپردازد (و اگر درصدى از آن از بین رفته باید به همان نسبت بپردازد).


تعيين ديه و ارش در شكستگي ستون فقرات و فلج شدن پا

متن سئوال آقاي‌ الف‌ در اثر تصادف‌ رانندگي‌ و شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ از ناحيه‌ هر دو پا فلج‌ و كنترل‌ ادرار ومدفوع‌ خود را از دست‌ داده‌ علي هذا مستدعي‌ است‌ با عنايت‌ به‌ مواد 432 و 440 قانون‌ مجازات‌ اسلامي اين‌ دادگاه‌ را ارشاد فرماييد.
1 ـ ميزان‌ ديه‌ متعلق‌ به‌ هر يك‌ از موارد فوق‌ را بيان‌ فرمائيد.
2 ـ آيابراي‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ كه‌ در اثر يك‌ ضربه‌ (تصادف ) صورت‌ گرفته‌ يك‌ ديه‌ تعلق مي گيرد يا 2 ديه ؟
3 ـ در صورتي‌ كه‌ يك‌ ديه‌ تعلق‌ بگيرد آيا تعيين‌ ارش‌ هم‌ لازم‌ است‌ يا خير؟
متن پاسخ
در خصوص‌ حادثه‌ رانندگي‌ كه‌ منجر به‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ شده‌ و در اثر آن‌ هر دو پاي‌ مجني‌ عليه فلج‌ گرديده‌ و كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ وي‌ نيز از دست‌ رفته‌ است ، به‌ استحضار مي رساند:
مراجعه‌ به‌ فتاواي‌ فقها و نيز متون‌ فقهي‌ گوياي‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ هيچ‌ جنايتي‌ نبايد بدون‌ جبران‌ باقي بماند و در صورت‌ تعدد جنايت‌ نيز، جبران‌ هر جنايت‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ لازم‌ است ، گرچه‌ جنايات‌ متعدد دريك‌ حادثه‌ يا با يك‌ ضربه‌ ايجاد شده‌ باشند.
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در اين‌ باره‌ مي فرمايد: «از قرآن‌ و روايات‌ استفاده‌ مي شود كه‌ هيچ‌ جنايتي‌ بدون جبران‌ نمي ماند حتي‌ خراشي‌ كه‌ بر بدن‌ انسان‌ ايجاد مي شود.»1
اين‌ مطلب‌ در تعدادي‌ از استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از آيات‌ عظام‌ نيز بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ برخي‌ از آن هااشاره‌ مي شود:
سؤال
فردي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ دچار سلس‌ و ريزش‌ ادرار مي گردد و توانايي‌ جنسي‌ اواز بين‌ مي رود آيا علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي‌ فوق ، مستحق‌ ديه‌ زوال‌ منافع‌ مذكور نيز مي باشد؟2
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«بلي‌ مستحق‌ مي باشد. والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«با تعدد جنايات‌ ديه‌ هم‌ متعدد مي شود. والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در مفروض‌ سؤال‌ چنان چه‌ نفس‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ موجب‌ عوارض‌ مذكوره‌ شده‌ باشد جاني‌ بايدديه‌ آن‌ عوارض‌ را نيز بدهد ولي‌ اگر شكستگي‌ موجب‌ نبوده‌ و مثلا مسامحه‌ در مداوا و يا اشتباهات‌ معالج‌ اين عوارض‌ را به‌ وجود آورده‌ جاني‌ بيشتر از ديه‌ شكستن‌ ستون‌ فقرات‌ ضامن‌ نيست .  والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي ، ديه‌ از بين‌ رفتن‌ منافع‌ را مستقلا استحقاق‌ دارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«احتياط واجب‌ تعلق‌ هر سه‌ ديه‌ است‌ يا با هم‌ مصالحه‌ كند. هميشه‌ موفق‌ باشيد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنان چه‌ سلس‌ و عدم‌ توانايي‌ جماع‌ بر اثر شكستگي‌ ظهر باشد يك‌ ديه‌ كامله‌ دارد و لكن‌ مخارج‌ معالجه چنان‌ چه‌ مازاد بر ديه‌ بشود بر عهده‌ جاني‌ است‌ و اگر به‌ واسطه‌ معالجه‌ كاملا پشت‌ خوب‌ شود و عوارض برطرف‌ شود ديه‌ يكصد دينار است‌ به‌ علاوه‌ مخارج‌ معالجه .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«بلي‌ ديه‌ ساير نقص هاي‌ وارده‌ را نيز بايد پرداخت‌ نمايد.»
به‌ اين‌ ترتيب‌ در مورد سؤال‌ مذكور، لازم‌ است‌ جاني‌ براي‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ كه‌ منجر به‌ فلج‌ هر دو پاشده‌ است ، مطابق‌ ماده‌ 432 ق .م .ا. يك‌ ديه‌ كامل‌ (براي‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات ) و دو سوم‌ ديه‌ كامل‌ (براي فلج‌ هر دو پا) بپردازد. مضمون‌ اين‌ ماده‌ كه‌ از عبارت‌ تحريرالوسيله‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره )3 اتخاذ شده است ، مورد فتوي‌ و تصريح‌ تعداد زيادي‌ از فقها قرار گرفته‌ است‌ و عده اي‌ ادعاي‌ اجماع‌ در مورد آن‌ نيزنموده اند. محقق‌ حلي‌ در شرايع‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ ستون‌ فقرات‌ بشكند و در اثر آن‌ دو پاي‌ مجني‌ عليه‌ فلج گردد، يك‌ ديه‌ كامل‌ براي‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ و دو سوم‌ ديه‌ براي‌ فلج‌ شدن‌ دو پا، لازم‌ است .»4
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در توضيح‌ عبارت‌ شرايع‌ مي نويسد:
«در اين‌ مطلب‌ بين‌ ما ] اماميه‌ [ هيچ‌ اختلافي‌ وجود ندارد، بلكه‌ از كتاب‌ خلاف‌ (مرحوم‌ شيخ‌ طوسي ) نقل شده‌ است‌ كه‌ اجماع‌ فرقه‌ اماميه‌ و اخبار بر آن‌ دلالت‌ مي كند. به‌ علاوه‌ چون‌ دو جنايت‌ بر مجني‌ عليه‌ وارده شده‌ است ، مقتضاي‌ عموم‌ ادله ، لزوم‌ تعيين‌ ديه‌ مقدر براي‌ هر جنايت‌ است .»5
مفاد مطلب‌ مذكور در كتاب هاي‌ فقهي‌ ديگر نيز ذكر شده‌ است .6
در مورد عدم‌ كنترل‌  ادرار و مدفوع‌ كه‌ از يك‌ ضربه‌ ناشي‌ شده‌ باشد نيز، گرچه‌ قاعده‌ عدم‌ تداخل‌ ديه هاي متعدد، اقتضاي‌ تعيين‌ دو ديه‌ كامل‌ را دارد،7 اما، ظاهرا به‌ دليل‌ روايت‌ معتبري 8 كه‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار ومدفوع‌ (با هم ) را يك‌ ديه‌ كامل‌ دانسته‌ است ، فقها در اين‌ مورد به‌ قاعده‌ عمل‌ ننموده‌ و در موردي‌ كه‌ بر اثر يك ضربه‌ به‌ محل‌ حساسي‌ از بدن ، كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ مجني‌ عليه‌ از بين‌ برود، يك‌ ديه‌ لازم‌ دانسته اند.
مرحوم‌ علامه‌ در قواعد الاحكام‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ كسي‌ استخوان‌ نشيمن‌ گاه‌ ديگري‌ را بشكند و موجب عدم‌ كنترل‌ مدفوع‌ شود، يك‌ ديه‌ كامل‌ دارد و اگر عجان 9 كسي‌ را بشكند و موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع گردد براي‌ (مجموع ) آن‌ يك‌ ديه‌ كامل‌ لازم‌ است .»10
صاحب‌ مفتاح‌ الكرامه‌ نيز در ذيل‌ اين‌ عبارت‌ چنين‌ مي نگارد: «در نهايه ، سراير، وسيله ، شرايع ، نافع ،كشف‌ الرموز، تحرير و تذكره ، نيز اين‌ نظريه‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌ و آن‌ گونه‌ كه‌ از غايه‌ المرام‌ نقل‌ شده ، در اين مسأله‌ اختلافي‌ نيست .»11
اگرچه‌ در عبارت هاي‌ مذكور از فقها به‌ تبع‌ روايت‌ مورد استناد آن ها، ضربه‌ به‌ استخوان‌ نشيمن گاه‌ و عجان كه‌ موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ گردد، موضوع‌ حكم‌ قرار گرفته‌ است ، ولي‌ اين‌ مطلب‌ مسلم‌ است‌ كه‌ ضربه به‌ استخوان هاي‌ مذكور موضوعيت‌ نداشته‌ و تنها به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ غالبا چنين‌ ضربه اي‌ موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار ومدفوع‌ مي گردد، بيان‌ شده‌ است ، به‌ همين‌ دليل‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ بعد از بيان‌ حكم مذكور مي فرمايد: «اگر استخوان‌ ديگري‌ (غير از عجان ) بشكند و موجب‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ گردد، ظاهرآن‌ است‌ كه‌ يك‌ ديه‌ كامل‌ تعلق‌ مي گيرد.»12
نتيجه
در فرض‌ مورد سؤال‌ بر جاني‌ لازم‌ است ، دو ديه‌ كامل‌ (يكي‌ براي‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ و ديگري‌ براي عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع ) و دو سوم‌ ديه‌ كامل‌ (براي‌ فلج‌ دو پا) به‌ مجني‌ عليه‌ بپردازد.

دوستان  : پاسخ به سوالات در خصوص مقدار و مبلغ  دیه ،، مستلزم رعایت موارد زیر می باشد و رایگان نیست

مراجعان محترم : پاسخ به سوالات دیه مستلزم پرداخت علی الحساب مبلغ ( 15 هزار تومان ) خواهد بود ، بدون پرداخت پاسخی داده نمی شود  

جهت مشاوره تخصصی و تشریح کامل آرائ دادگاها و نظریه پزشکی قانونی هزینه ی بیشتری  در بر خواهد داشت لذا ابتدا نظریه ها را ارسال نمایید پس از مذاکره هزینه ی نهایی اعلام خواهد شد ضمنا این مبلغ طبق توافق و با رضایت شما اخذ خواهد شد


راه های ارتباط با ما


از طریق سایت و در قسمت نظرات

2- از طریق ای دی تلگرام - dadafars@ (یا 09133641842)

3- تماس تلفنی یا ارسال پیامک به شماره همراه 09133641842


نحوه طرح سوالات :

1- ارسال گواهی پزشکی قانونی یا رای دادگاه

2- اگر گواهی موجود نیست  طرح جرئیات صدمات وارده  ( مثلا خراش - بریدگی  ) یا مثلا شکستگی استخوان - یا کبودی

3- توضیح از طریق تلفن و یا پیامک


نحوه پرداخت :

شماره کارت بنام محمود قاسمی نزد بانک ملت  8287-6755-3379-6104 

نظرات  

 
-1 #50 babak 01 مرداد 1396 ساعت 23:19
ببخشید بعد از چند وقت میدن دیرو؟
 
 
0 #49 babak 31 تیر 1396 ساعت 19:26
دو درصد چقد میشه؟
4 میلیون 200
 
 
0 #48 babak 30 تیر 1396 ساعت 22:56
سلام وقت بخیر.ببخشید دیه کوفتگی کمر و دست چقد میباشد؟
سلام کوفتگی دیه مشخص نداره باید حتما خود پزشکی قانونی نظر بده وی اگر شدید باشه حداکثر 1 تا دو درصد شاید براتون در نظر بگیرن
 
 
0 #47 babak 25 تیر 1396 ساعت 22:08
سلام وقت بخیر.من سرکارم از 3 متری افتادم.وکمرمو دست چپم دچار کوفتگی شد.میخواستم ببینم آیا پیگیر بیمم شم چیزی بهم تعاق میگیره؟ضمنا ساختمان محل کارمون بیمه بوده.خودم بیمه نبودم.مچکرم
بله تعلق می گیره باید با کار فرما به بیمه گر مراجعه کنید
 
 
0 #46 مهرداد 21 تیر 1396 ساعت 10:29
سلام در اثر تصادف کشکک زانوم شکست سه تا پیچ گذاشتن ،صورتم کبودی داشت چقدر دیه به من تعلق میگیره زانومم خن نمیشه طول درمان رو مقدار دیه تاثیر داره
سلام
پاسخ به سوالات مستلزم هزينه هستش اگر تمايل داريد مي تونيد سوال خودتون رو از طريق تلگرام براي ما ارسال کنيد
اي دي تلگرام
@dadafars
 
 
0 #45 فاطمه 15 تیر 1396 ساعت 02:08
سلام.
من دنده های ۳و۴ و۵ سمت راستم‌شکسته...دنده های ۳و ۴هرکدام‌از دو جا شکسته...الان ۲ماه میگذره وقتی عکس گرفتم واضح بود ک دنده های ۳و۴ از پشت بدنم سر جای خودشون نیستن و خیلی بالا پایینن...این نقص عضو حساب میشه؟آیا دیه این دنده ها همون ۱۰ دینار حساب میشن؟چون یجا خوندم اگه سر جای خودشون باشه ۲ تا ۳ درصد.اگر واضح باشه ک سر جاشون نیست ۳۰ تا ۵۰ درصده...ممنون میشم مقدارشو به من بگید.
با تشکر
سلام به ای دی تلگرام بنده مراجعه کنید و سوال رو اونجا مطرح کنید من در خدمتم dadafars@
 
 
0 #44 Sajad Karami 07 تیر 1396 ساعت 12:20
باسلام خدمت. عزبزان من سرکار دستم رفت زیر دستگاه. پرس ۲ استخوان مچ دستم شکست استخوان تراپزیوم واستخوان همیت وپارگی بین انگشت شست واشاره هم از داخل وهم از بیرون که بعد از سه ماه استراحت مجبور به عمل جراحی پلاستیک وپیوند پوست ازدو ناحیه مچ دست شدم وبعد از پنج ماه خوب شدم اگه امکانش هست به صورت تقریبیبگید دیه من چقد میشه ممنون از سایت خوبتون
سلام برای محاسبه دیه به تلگرام مراجعه کنید
ای دی :@dadafars
 
 
0 #43 حسان 07 تیر 1396 ساعت 02:00
یک دوم ازیک سوم ازجهارپنجم دیه کامل مردمسلمان جقدر میباشد
28 میلیون
 
 
+3 #42 احمد 21 خرداد 1394 ساعت 22:46
با سلام و خسته نباشید.داخل برگه پزشکی قانونی نوشته:شکستگی در قسمت مکعبی پای چپ مشاهده شده است.دیه اش چقدر میشه؟
سلام
استخوان های معکبی شامل 5 استخوان متفاوت هستش میشه بفرمایید کدوم استخوان هستش
 
 
+2 #41 رحمان 19 خرداد 1394 ساعت 21:52
سلام خواستم یه راهنمایی کنید من شکستگی مهرهL2داشتم چهار دنده قفسه سینه وشکستگی زانووپارگی تاندون وعصب پروئنال وبخیه خوردن سر وزیر ابرو وچانه وهر دوتا پا راداشتم وعمل جراحی روی شکم از پایین قفسه سینه تا بالای الت جنسی بوده وتصادف من در ماه محرم بوده 14/8/93دیه من چگونه محاسبه میشود من دوماه بیمارستان بودم
با سلام با توجه به اينکه تعداد سوالات زياد هستش و بيشتر اونها مشابه هم هستند لذا تقاضا دارم به ادرس زير مراجعه کنيد حتما سوال شما هم توي جدول موجود هست ديه طبق سال 93 و 94 درج شده اگر به پاسختون نرسيديد و يا متوجه نشديد اون قسمت رو اعلام کنيد حتما جوابتون رو جداگانه خواهم داد
جهت حمايت از ما سايت رو به دوستان خود معرفي کنيد
با تشکر مديريت سايت بابافارس
http://babafars.ir/fa/danestanihaye-dieh/dieyeh-azayeh-badan/4025-dieh.html#comments
 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 416 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی جدول دیات دیه شکستگی ها سوالات بابت دیه شکستگی