امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه رای دادگاه خانواده استرداد جهیزیه
دوشنبه ، 18 اسفند 1393 ، 21:15

استرداد جهیزیهنمونه رای  دادگاه خانواده استرداد جهیزیه


در خصوص دادخواست خانم مریم میمی زاده فرزند   بابافارس با وکالت آقاي  مجید بالا زاده به طرفيت  آقای محمود بابافارس فرزند رضا قلی به خواسته استرداد جهيزيه طبق سياهه ضميمه دادخواست با احتساب کليه خسارات دادرسي ،..

 

خواهان :

خوانده :

خواسته : استرداد جهيزيه

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

رأی دادگاه :

در  خصوص دادخواست خانم مریم میمی زاده فرزند   بابافارس با وکالت آقاي  مجید بالا زاده به طرفيت  آقای محمود بابافارس فرزند رضا قلی به خواسته استرداد جهيزيه طبق سياهه ضميمه دادخواست با احتساب کليه خسارات دادرسي ، دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و دادخواست تقديمي و منضمات آن و ملاحظه مصدق سند ازدواج و احراز رابطه زوجيت و همچنين ملاحظه مصدق سياهه عادي 126 قلمي جهيزيه که به امضاء خوانده رسيده و خوانده عليرغم ابلاغ واقعي اخطاريه در جلسه دادرسي مورخه 1393/1/1   حاضر نشده و ايراد و دفاعي نيز به عمل نياورده و دليلي که حکايت از استرداد جهيزيه خواهان را داشته باشد ارائه نکرده است و با توجه به اينکه خواهان به عنوان زوجه در زندگي مشترک اذن استفاده از جهيزيه را به خوانده به عنوان زوج داده است که با اين وصف يد خوانده بر جهيزيه يد اماني محسوب که با انصراف خواهان از اذن خود ديگر استفاده خوانده از جهيزيه فاقد وجاهت قانوني و شرعي مي باشد و استمرار يد خوانده بر جهيزيه غاصبانه تلقي مي گردد و بايد به خواهان مسترد شود و خواهان با تقديم دادخواست انصراف از اذن سابق خويش را بيان داشته است و ملاحظه تأمين دليل صورت گرفته دعوي خواهان را وارد تشخيص و با استناد به مواد 619 و 620 قانون مدني و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خوانده را به رد عين جهيزيه به شرح ليست و سياهه عادي 126 قلمي جهيزيه بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسي از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محکوم مينمايد . رأي صادر شده با عنايت به ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ..... مي باشد /

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه خانواده نمونه رای دادگاه خانواده استرداد جهیزیه