امروز: شنبه, 30 دی 1396
نمونه رای دادگاه مطالبه نفقه معوقه
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 18:21

نمونه رای دادگاه مطالبه نفقه معوقه
در خصوص دعواي خانم خديجه به طرفيت آقاي غلامرضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه به اين توضيح كه خواهان بيان کرده، خوانده همسر شرعي و قانوني من مي‌باشد و مدت 16سال است با وي ازدواج كرده‌ام كه خوانده از تاريخ 6/3/91 منزل مشترك را ترك کرده و نفقه من را پرداخت نكرده است و مدت سه سالی می‌شود كه همسر ديگري اختيار کرده است،

از دادگاه تقاضاي محكوميت خوانده به پرداخت نفقه معوقه‌ام از تاريخ 6/3/91 تا اجرای حکم را دارم، دادگاه با توجه به اوراق محتويات پرونده از جمله سند نكاحيه شماره 7613 صادره از دفتر رسمي ثبت ازدواج علقه زوجيت بين طرفين محرز و مسلم است، به این ترتیب با عنايت به اين‌كه نفقه زوجه به عهده زوج است و خوانده با ابلاغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نشده و دفاع موثري را به عمل نياورده است، به این ترتیب دادگاه ادعاي خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدني خوانده را به پرداخت مبلغ نفقه زوجه از تاريخ 6/3/91 تا تاريخ صدور حكم برای نفقه معوقه خواهان محكوم مي‌کند. راي صادره غيابي بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.  پس از سپري شدن مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي، راي صادره به علت عدم اعتراض خوانده دعوا قطعي و درخواست صدور اجرایيه توسط خواهان دعوا و حسب درخواست وی برگه اجرایيه صادر و به خوانده ابلاغ شد.

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه خانواده نمونه رای دادگاه مطالبه نفقه معوقه