امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
نمونه رای دادگاه ازدواج مجدد
نوشته شده توسط بابافارس   

نمونه رای درخواست ازدواج مجدد

به‌ تاريخ‌ .../..../..... خواهان‌ محمدرشيد دادخواستي‌ به‌ طرفيت‌ خوانده‌ رابعه‌ به‌ خواسته‌ازدواج‌ مجدد در اين‌ شعبه‌ داده‌ است‌ و اظهار نموده‌ كه‌ حدود 22 سال‌ با خوانده‌ رابعه‌زندگي‌ مي‌كند لكن‌ تاكنون‌ فرزندي‌ ندارند و همسرم‌ قادر به‌ بچه‌ دار شدن‌ نيست‌. در وقت‌مقرر به‌ تاريخ‌ .../.../..... جلسه‌ دادگاه‌ تشكيل‌ طرفين‌ حضور دارند خواهان‌ خواسته‌ خودرا به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ دانسته‌ و خوانده‌ نيز اظهار نموده‌ كه‌ قبلاً يك‌ بار داراي‌فرزند شده‌اند كه‌ اين‌ فرزند از دنيا رفته‌ است‌ دادگاه‌ نيز خوانده‌ را جهت‌ عقيم‌ بودن و ياقدرت‌ باروري‌ داشتن‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ گردد

مرجع‌ رسيدگي‌: شعبه‌ چهارم‌ دادگاه‌ خانواده‌ ...........

 

گردشكار:
به‌ تاريخ‌ .../..../..... خواهان‌ محمدرشيد دادخواستي‌ به‌ طرفيت‌ خوانده‌ رابعه‌ به‌ خواسته‌ازدواج‌ مجدد در اين‌ شعبه‌ داده‌ است‌ و اظهار نموده‌ كه‌ حدود 22 سال‌ با خوانده‌ رابعه‌زندگي‌ مي‌كند لكن‌ تاكنون‌ فرزندي‌ ندارند و همسرم‌ قادر به‌ بچه‌ دار شدن‌ نيست‌. در وقت‌مقرر به‌ تاريخ‌ .../.../..... جلسه‌ دادگاه‌ تشكيل‌ طرفين‌ حضور دارند خواهان‌ خواسته‌ خودرا به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ دانسته‌ و خوانده‌ نيز اظهار نموده‌ كه‌ قبلاً يك‌ بار داراي‌فرزند شده‌اند كه‌ اين‌ فرزند از دنيا رفته‌ است‌ دادگاه‌ نيز خوانده‌ را جهت‌ عقيم‌ بودن و ياقدرت‌ باروري‌ داشتن‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ گردد. جواب‌ پزشكي‌ قانوني‌ به‌ تاريخ‌4/8/84 در پرونده‌ منعكس‌ مي‌باشد كه‌ خوانده‌ بالقوه‌ بارور مي‌شود و احتياج‌ به‌ درمان‌دارد. در جلسه‌ دادرسي‌ به تاريخ‌ 6.../.... طرفين‌ حضور دارند خواهان‌ اظهار داشت‌مي‌تواند نفقه‌ هر دو زن‌ را بدهد. دادگاه‌ نيز براي‌ احراز اينكه‌ زوج‌ توان‌ مالي‌ د رجهت‌ تجديدفراش‌ را دارد به‌ صورت‌ محسوس‌ يا غيرمحسوس‌ تحقيق‌ بعمل‌ آيد. جواب‌ استعلام‌ درتاريخ.../..../.... بيانگر آن‌ است‌ كه‌ خواهان‌ وضع‌ مالي‌ خوبي‌ دارد. به‌ تاريخ‌ .../.../.... رأي‌دادگاه‌ صادر شده‌ است‌.

رأي‌ دادگاه‌
در خصوص‌ دادخواست‌ محمد رشيد به‌ طرفيت‌ رابعه‌ به‌ خواسته‌ ازدواج‌ مجدد به‌ علت‌باردار نشدن‌ زوجه‌ و نداشتن‌ فرزند به‌ مدت‌ بيست‌ و دو سال‌ با توجه‌ به‌ محتويات‌ پرونده‌و اظهارات‌ طرفين‌ دعوي‌ و نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ كه‌ اعلام‌ داشت‌ خوانده‌ بالقوه‌ باردارمي‌شود و احتياج‌ به‌ درمان‌ دارند لكن‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ تبديل‌ قوه‌ به‌ فعل‌ نياز به‌ درمان‌ وزمان‌ دارد كه‌ نتيجه‌ آن‌ به‌ خود خوانده‌ بستگي‌ دارد لذا باتوجه‌ به‌ مدت‌ زمان‌ فراواني‌ كه‌زوجه‌ باردار نشده‌ و زوج‌ نيز نياز به‌ فرزند دارد لذا دادگاه‌ به‌ استناد ماده‌ 416 قانون‌حمايت‌ خانواده‌ حكمي‌ به‌ ازدواج‌ مجدد خواهان‌ براي‌ يكبار صادر و اعلام‌ مي‌نمايد حكم‌صادره‌ حضوري‌ ظرف‌ بيست‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ تجديدنظرخواهي‌ در دادگاه‌تجديدنظر مركز استان‌ مي‌باشد.

اختصاصی بابافارس

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 246 مهمان آنلاین داریم