امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
نمونه رای تقسیم ماترک
نوشته شده توسط بابافارس   
شنبه ، 26 شهریور 1390 ، 18:01

نمونه رای تقسیم ماترک

در خصوص درخواست خواهان آقای علی ف محمد با وکالت آقای عیسیا به طرفیت خواندگان : رضا – ابوالفضل – نرگس وجمیله همگی فرزندان محمد به خواسته تقسیم شش دانگ ثبتی .121222 کوی .... جزء بخش . حوزه ثبتی  شهرستان .... بدین خلاصه شرح که پلاک مرقوم ماترک مرحوم پدر و مادر اصحاب پرونده بوده و با توجه به اینکه در....

مرجع رسیدگی کننده :                   دادرس شعبه : ......خواهان : 0 علی .....                خوانده :  1- رضا 2- ابوالفضل 3- نرگس 4 جمیله

 

خواسته : تقسیم ما ترک .
گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را  اعلام و بااستعانت از  خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید :
رای دادگاه :
در خصوص درخواست خواهان آقای علی ف محمد با وکالت آقای عیسیا به طرفیت خواندگان : رضا – ابوالفضل – نرگس وجمیله همگی فرزندان محمد به خواسته تقسیم شش دانگ ثبتی .121222 کوی .... جزء بخش . حوزه ثبتی  شهرستان .... بدین خلاصه شرح که پلاک مرقوم ماترک مرحوم پدر و مادر اصحاب پرونده بوده و با توجه به اینکه در تقسیم آن به توافق نرسیده اند تقاضای تقسیم آن را از طریق دادگاه نموده اند و دراین رابطه گواهی انحصاروراثت را نیزضمیمه دادخواست نموده اند دادگاه با عنایت به محتویات پرونده من جمله دادخواست تقدیمی وضمایم پیوست آن منجمله فتوکپی مصدق سند مالکیت وگواهی انحصار وراثت و نیز نظریه خبره ثبتی که مورد توافق طرفین بوده و نیزصورت جلسه مورخ 12/3/87 نظر باینکه قطعات در حضوراصحاب دعوی شماره گذاری گردید وهمگی توافق نمودند که قطعه شماره یک به متراژ 3/263 مترمربع به دوخواهرشان به اسامی نرگس و جمیله تعلق بگیرد و نامبردگان نیزقبول نمودند لذا قطعه شماره یک با مشخصات فوق الذکر به استناد مواد فصل هفتم از قانون امورحسبی و مواد 591-598-599 قانون مدنی به خانمها نرگس و جمیله به صورت مشترک تعلق گرفت و سپس با توجه به تقاضای خواهان و دیگر خواندگان مبنی بر انجام قرعه جهت تعیین سهم هریک از افراد در قطعات باقیمانده لذا به شرحصورت جلسه مورخ 12/3/87 در دادگاه و در حضوراصحاب پرونده مراسم قرعه کشی انجام شده و بر اساس قرعه کشی صورت گرفته و با استناد به مواد فصل هفتم از قانون امورحسبی و ماده 598-599 قانون مدنی به ترتیب قطعه شماره دوبه متراژ 1/293 مترمربع به آقای علی ف محمد و قطعه شماره 3 به آقای ابوالفضل ف محمد و قطعه شماره 4 به آقای رضا ف محمد تعلق گرفت لازم به ذکراست قطعات سه وچهار هر دو دارای متراژ 9/313 متر مربع بوده وبه همراه ساختمان احداثی داخل آن احتساب شده است 0 این تصمیم دادگاه به استناد ماده 324 قانون امورحسبی حک متلقی گشته و حضوری است و از تاریخ ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان ...... میباشد همچنین در خصوص خواسته دیگرخواهان مبنی برتعیین خسارات و هزینه های دادرسی نظرباینکه وکیل نامبرده طی لایحه ای این قسمت از خواسته را مسترد نموده است لذا به استناد بند ب از ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب1379 قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر واعلام میگردد این رای نیز حضوری است و ظرف20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان .....است % م 0

دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی ....- رضایی

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 244 مهمان آنلاین داریم