امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نمونه رای دادگاه خانواده استرداد جهیزیه
دوشنبه ، 18 اسفند 1393 ، 21:15

استرداد جهیزیهنمونه رای  دادگاه خانواده استرداد جهیزیه


در خصوص دادخواست خانم مریم میمی زاده فرزند   بابافارس با وکالت آقاي  مجید بالا زاده به طرفيت  آقای محمود بابافارس فرزند رضا قلی به خواسته استرداد جهيزيه طبق سياهه ضميمه دادخواست با احتساب کليه خسارات دادرسي ،..

 

 
نمونه رای دادگاه مطالبه نفقه معوقه
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 18:21

نمونه رای دادگاه مطالبه نفقه معوقه
در خصوص دعواي خانم خديجه به طرفيت آقاي غلامرضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه به اين توضيح كه خواهان بيان کرده، خوانده همسر شرعي و قانوني من مي‌باشد و مدت 16سال است با وي ازدواج كرده‌ام كه خوانده از تاريخ 6/3/91 منزل مشترك را ترك کرده و نفقه من را پرداخت نكرده است و مدت سه سالی می‌شود كه همسر ديگري اختيار کرده است،

 
نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه
جمعه ، 23 خرداد 1393 ، 17:30

نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه

رای دادگاه:دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد: «در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا..

 
نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج
نوشته شده توسط بابافارس   
دوشنبه ، 25 مهر 1390 ، 06:14

نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج

نكات آموزشي راي: توضيح مفاد راي بدوي در راي تجديدنظر، تصريح به اعمال حق فسخ نكاح بدون نياز به دادگاه، تحليل فسخ نكاح به عنوان زايل‌كننده تعهدات ناشي از عقد و مستدل و مستند بودن راي

 


شناسنامه راي
نوع راي: حقوقي
موضوع راي: فسخ عقد نكاح به دليل بيماري زوج
سال صدور راي: ۱۳۸۴
استان محل صدور: سمنان
شهر محل صدور: سمنان
شعبه صادركننده: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
قضات صادركننده: فرج الله صبوري‌نژاد، محمد فكوري‌نژاد
سمت قضات در زمان صدور راي: رئيس، مستشار
نكات آموزشي راي: توضيح مفاد راي بدوي در راي تجديدنظر، تصريح به اعمال حق فسخ نكاح بدون نياز به دادگاه، تحليل فسخ نكاح به عنوان زايل‌كننده تعهدات ناشي از عقد و مستدل و مستند بودن راي
***
راي مربوط به فسخ نكاح در سمنان

 

كلاسه پرونده: ۳-۸۴۷/۸۴ ت ح
شماره دادنامه: ۱۱۳۷ - ۱/۱۲/ ۸۴
مرجع رسيدگي: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
تجديدنظرخواه: خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش) به نشاني ...
تجديدنظرخوانده: آقاي (ح. م. ع) به نشاني...
مـوضـوع: تـجـديـدنظر از راي شماره ۶۹۲- ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي سمنان
گردش كار
در تاريخ اول اسفند ۱۳۸۴ در وقت نظارت شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاي امضاكننده زير تشكيل شده است. پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي شد:
راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي خانم (ح. ق) با وكالت آقاي (س. ك. ش) به طرفيت آقاي (ح. م) نسبت به دادنامه ۶۹۳ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه دوم دادگـاه عـمـومـي سمنان كه به موجب آن دعواي تجديدنظرخواه به خواسته صدور حكم فسخ نكاح به لحاظ ابتلاي تجديدنظرخوانده به بيماري ms توسط دادگاه بدوي به طور خلاصه و با اين استدلال كه چون در زمان انـعـقـاد عـقد ازدواج صحت مزاج زوج شرط نشده و درخصوص صفات كمال وي نيز عقد مبتني بر آن واقع نگرديده است، بنابراين و به جهت عدم ثبوت رد شده است؛ با اين توضيح كه اين راي قبلاً مورد تجديدنظرخواهي واقع و به موجب دادنامه ۲۹۹ مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، اين شعبه و بـنــا بــه دلايـل و جـهـات منعكس در آن و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي، دعواي مطروحه را فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده و با اصلاح نتيجه راي دادگاه بدوي از <حكم> به <قرار عدم استماع دعوا> دادنــــامــــه تــجــــديــــدنــظــــر خـواسـتـه را تـاييد نموده است. با فرجام‌خواهي به عمل آمده از طرف خواهان بدوي و به موجب دادنامه ۸۴/۳۳۵ مورخ ۸ بهمن ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور، دادنامه صادره از اين دادگاه كه مبتني بر قرار عدم استماع دعوا بوده است، بنا به جهت مندرج در راي فرجامي، نقض و پرونده براي رسـيدگي ماهوي و انشاي حكم مجدداً به اين دادگاه اعاده شده است. از توجه به جـامـع اوراق و مـحـتـويـات پرونده، همان طور كه شعبه ۱۸ ديـوان عالي كشور در راي شماره ۲۹۶ مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۲ تصريح نموده است، مشخص مي‌شود كه فسخ عقد نكاح توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نيست؛ بلكه انشاي فسخ از حقوق خواهان بـوده كـه در صورت پديد آمدن شـرايـط مـقـرر مـي‌توانسته آن را اعمال كند؛ يعني لازم بوده خواهان پس از اطلاع از بيماري زوج، عقد نكاح را فسخ و سپس اگر در مورد فسخ مذكور بين طرفين اختلافي به وجود مي‌آمد، در دادگاه قابل طرح بود؛ در حالي كه خواهان بعد از اين كه معلوم شده است زوج داراي بيماري حاد است، از دادگاه تقاضاي فسخ عقد نكاح را نموده كه اين خواسته به كيفيت مطرح شده داراي مبناي قانوني نيست. گذشته از اين، نظر مبارك حضرت امام خميني(ره) در مسئله ۸ باب <نكاح> از كتاب <تحريرالوسيله> بدين مضمون كه <براي اعمال فسخ نيازي به مراجعه به حاكم نيست؛ بلكه حق شخصي است كه نياز به ترافع ندارد( >صفحه ۲ لايحه شماره ۱۶۵۲ /۳۴۵/۲۵ مورخ ۲۴ شـــــهـــــــــريـــــــــور ۱۳۸۳ وكــــيــــــــل تـجـديـدنـظـرخـواه و صـفحه ۴۰ پرونده بدوي) مويد اين استنباط است. از نظر شعبه ۲۲ ديوان عـالي كشور مبني بر اين كه تاخير در فسخ نكاح در صورت پيگيري موضوع و مراجعه به محكمه تا صدور حكم به جواز فسخ نكاح و روشن شدن ثبوت و عدم ثبوت حق مزبور و نيز عدم رعايت فوريت در انشاي فسخ نكاح خللي به حق مزبور وارد نمي‌سازد، چنين استنباط مي‌شود كه اعمال حق فسخ عقد نكاح از طرف خواهان به استناد خيار فسخ قانوني مقدمتاً مشروط به تحصيل حكم به جواز فسخ از دادگاه است كه چنين حكمي به نظر اين دادگاه منطبق با موازين قانوني نمي‌باشد؛ زيرا حق فسخ به استناد خيار قانوني يا شرط ضمن عقد با فسخ قضايي كه عبارت است از فسخي كه مقدمتاً خواهان بايد در مورد آن حكم دادگاه را به دست آورد، تفاوت وجود دارد. با توجه به ماهيت حقوقي عمل فسخ كه عبارت است از ازاله تعهدات ناشي از عقد حين فسخ و همان طور كه شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور در راي اصداري تصريح نموده است، خواهان بدوي (زوجه) به قصد فسخ نكاح به محكمه مراجعه نموده است؛ اما در هيچ يك از جلسات دادگاه و يا به موجب دادخواست و يا قبل از آن حق فسخ عقد نكاح از اعمال نكرده است تا در صورت اثبات شرايط تحقق آن در دادگاه آثار آن مبني بر زوال رابطه زوجيت حين فسخ به وجود آيد و دادگاه نيز در صورت احراز صحت اعمال حق فسخ از تاريخ تحقق‌آن توسط خواهان و تعيين زمان ايجاد فسخ در راي اصداري بتواند آن را مورد لحوق حكم قرار دهد. بنا به مراتب نظر به اين‌كه اولاً، فسخ عقد نكاح از جمله حقوق خواهان است، نه مرجع قضايي و دارنده اين حق پس از اعمال و انشاي آن كه عمل حقوقي ايقاع است و بروز اختلاف بين زوجين در جهت اثبات تحقق شرايط و اعمال فسخ مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد؛ ثانياً، فسخ عقد نكاح از طرف دارنده حق نياز به تحصيل حكم دادگاه مبني بر تجويز فسخ عقد نكاح ندارد تا پس از صدور راي و قطعيت آن زوجه بتواند عقد را فسخ نمايد؛ و ثالثاً، نظر به اين‌كه زوجه در اين پرونده حق فسخ عقد نكاح را اعمال و اجرا نكرده است و صرف تقديم دادخواست به خواسته فسخ نكاح و تكرار اين مطلب در جلسات دادگاه به نظر اين مرجع به منزله انشاي فسخ عقد نكاح كه بايد مقرون به قصد نتيجه هم باشد نيست، بنابراين و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوي و ابتلاي زوج به بيماري يا عدم آن و نظر به اين‌كه از طرف تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض خاص و موجهي كه موجب نقض راي بدوي باشد به عمل نيامده است، ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتاً تاييد مي‌شود. راي دادگاه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.
فرج الله صبوري نژاد، رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
‌محمد فكوري نژاد، مستشار
* با توجه به جامع بودن راي دادگاه تجديدنظر، اين راي بدون انضمام راي تجديدنظرخواسته درج شد.
منبع: به سوی عدالت

 
نمونه رای تقسیم ماترک
نوشته شده توسط بابافارس   
شنبه ، 26 شهریور 1390 ، 18:01

نمونه رای تقسیم ماترک

در خصوص درخواست خواهان آقای علی ف محمد با وکالت آقای عیسیا به طرفیت خواندگان : رضا – ابوالفضل – نرگس وجمیله همگی فرزندان محمد به خواسته تقسیم شش دانگ ثبتی .121222 کوی .... جزء بخش . حوزه ثبتی  شهرستان .... بدین خلاصه شرح که پلاک مرقوم ماترک مرحوم پدر و مادر اصحاب پرونده بوده و با توجه به اینکه در....

 
نمونه رای دادگاه ازدواج مجدد
نوشته شده توسط بابافارس   

نمونه رای درخواست ازدواج مجدد

به‌ تاريخ‌ .../..../..... خواهان‌ محمدرشيد دادخواستي‌ به‌ طرفيت‌ خوانده‌ رابعه‌ به‌ خواسته‌ازدواج‌ مجدد در اين‌ شعبه‌ داده‌ است‌ و اظهار نموده‌ كه‌ حدود 22 سال‌ با خوانده‌ رابعه‌زندگي‌ مي‌كند لكن‌ تاكنون‌ فرزندي‌ ندارند و همسرم‌ قادر به‌ بچه‌ دار شدن‌ نيست‌. در وقت‌مقرر به‌ تاريخ‌ .../.../..... جلسه‌ دادگاه‌ تشكيل‌ طرفين‌ حضور دارند خواهان‌ خواسته‌ خودرا به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ دانسته‌ و خوانده‌ نيز اظهار نموده‌ كه‌ قبلاً يك‌ بار داراي‌فرزند شده‌اند كه‌ اين‌ فرزند از دنيا رفته‌ است‌ دادگاه‌ نيز خوانده‌ را جهت‌ عقيم‌ بودن و ياقدرت‌ باروري‌ داشتن‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ گردد

 


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه خانواده