امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نمونه رای دادگاه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز
دوشنبه ، 10 مهر 1396 ، 18:21

نمونه رای دادگاه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

 

در خصوص اتهام آقایان ش.ه. فرزند ق. 44 ساله، 2- م.ف. فرزند ح. 22 ساله، ردیف اول دایر بر شرب خمر، ردیف دوم دایر بر شرب خمر و نگه داری مشروب (نیم لیتر) به شرح کیفرخـواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران با توجه به محتویات پرونده، ....

 


چکیده :نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به دلیل ارزش تجاری نداشتن، جزای نقدی ندارد.

رای بدوی :

در خصوص اتهام آقایان ش.ه. فرزند ق. 44 ساله، 2- م.ف. فرزند ح. 22 ساله، ردیف اول دایر بر شرب خمر، ردیف دوم دایر بر شرب خمر و نگه داری مشروب (نیم لیتر) به شرح کیفرخـواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم ردیف اول در خصوص شرب خمر و اقرار متهم ردیف دوم در خصوص کشف مشروب از وسیله نقلیه مشارالیه، مجرمیت نامبردگان من حیث المجموع محرز است؛ دادگاه به استناد مواد 167-168-165-174و702 از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم و متهم ردیف دوم را با رعایت مفاد ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه کیفری به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. در خصوص شرب‌خمر صرف‌نظر از انکار متهم به لحاظ فقد دلیل شرعی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت متهم را صادر و اعلام می¬نماید. با توجه به دست ساز بودن مشروب مکشوفه فاقد ارزش مالی است و جریمه منتفی می‌باشد. مشروب مکشوفه معدوم شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می¬باشد.

دادرس شعبه ...دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ......

رای تجدیدنظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 246/92 شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران در محکومیت وی به حد شرب خمر و ادعای توبه وی و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مواد 114 و 117 قانون مجازات اسلامی اخیر و مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض¬عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید حکم به رد اعتراض تجدیدنظر صادر می¬گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ....دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ......

کانال حقوقی عدالت

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه کیفری 2 نمونه رای دادگاه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز