امروز: شنبه, 30 دی 1396
رای دادگاه جزایی تصرف عدوانی
شنبه ، 26 مهر 1393 ، 19:13

رای دادگاه جزایی تصرف عدوانی

در خصوص اتهام آقای ابراهیم بابافارس ف علی اهل اصفهان ساکن اصفهان شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری متاهل باسواد کارخانه دار با وکالت بعدی آقای قدرت اله بابافارس آزاد بلحاظ عدم حضور و دسترسی به وی در دادسرا دایر بر تصرف عدوانی

 


تاریخ : 5/5/1300                                               کلاسه پرونده : 5000                                    شماره آمار : 4000

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی ایران

رئیس شعبه : ایران

شاکی : گزارش سازمان مسکن  و شهرسازی ایران

متهم : ابراهیم بابافارس با وکالت بابافارس

نوع اتهام : تصرف عدوانی

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای ابراهیم بابافارس ف علی اهل اصفهان ساکن اصفهان شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری متاهل باسواد کارخانه دار با وکالت بعدی آقای قدرت اله بابافارس آزاد بلحاظ عدم حضور و دسترسی به وی در دادسرا دایر بر تصرف عدوانی نسبت به سی هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی تحت پلاک ثبتی 954 فرعی از 71 اصلی واقع در ایران جزء بخش ثبتی 1 ایران از طریق استقرار تجهیزات کارگاهی و متعلقات آن دیوار کشی ( محصور کردن ) و نهال کاری به موجب کیفرخواست شماره 100 – 3/2/1400 دادسرای محترم عمومی وانقلاب ایران دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از توجه به دلایل موجود و تحقیقات معموله از جمله شکایت نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی ایران و توضیحات نماینده حقوقی ایشان در دادسرا و در ادامه دادگاه تصویر سند رسمی مالکیت دولت نظریه خبره ثبتی ( ریاست اداره ثبت اسناد و املاک ایران ) و نظریه گزارش تکمیلی ایشان پاسخ استعلامات ثبتی از جمله نامه شماره 6660 – 22/5/87 آن اداره قبول صریح متهم مبنی بر تصرف محلی و اقدامات منتسبه گر چه مدعی تصرفات قدیمی و خریداری محل شده لیکن نظر باینکه تاریخ قرارداد بیع استنادی که تصویر آن ارائه شده مربوط به سال 1363 میباشد از طرفی جهت اثبات سبق تصرفات به تصویر یک فقره گواهی مورخ 26/11/62 اداره امور اقتصادی و دارایی ایران دال بر استقرار کارخانه آب سازی شرکت ترکان ( فروشنده ) از سال 1354 استناد نموده لیکن علی فرض صحت واصالت مدارک مذکور حسب گواهی و سابقه ثبتی ملک متنازع فیه در تاریخ 7/3/1349از طرف دولت ثبت و قبول درخواست ثبت گردیده و تشریفات ثبتی صورت پذیرفته است لذا اولا مالکیت دولت ثانیا سبق تصرفات ایشان محرز و مسلم میباشد و دلیلی موجهی از جانب متهم و وکیل ایشان دال بر مالکیت  یا سبق تصرف ارائه نشده است علی ایحال بزه انتسابی محرز به نظر میرسد لذا مستندا به ماده 690 از ق مجازات اسلامی مصوب 1370 با رعایت ق وصول 000 به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و نیز رفع تصرف ازمحل و اعاده وضع به حال سابق طبق نظریه و کروکی خبره ثبتی محکوم میگردد این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان ایران است % م0

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ایران – ملت خان ایرانی

اختصاصی بابافارس

برداشت با ذکر منبع بلا مانع است
 

نظرات  

 
0 #1 nasafa.ir 21 تیر 1396 ساعت 15:01
اگه آراء جدید هم بزارید خوبه
سلام چشم
 

افزودن نظر