امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه راي دادگاه توهین - فحاشی و تخریب
چهارشنبه ، 19 شهریور 1393 ، 16:34

نمونه راي دادگاه توهین - فحاشی  و تخریب

درخصوص شكايت خانم بدرالملوك عليه آقاي محمدرضا داير بر فحاشي و تخريب درب منزل، نظر به شكايت شاكي و گواهي همسايگان و محتويات پرونده و با عنايت به اين‌كه متهم علي‌رغم ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نشده و اتهامات از هرگونه تعرض و دفاع مصون مانده است

تاریخ : 30/5/87                        کلاسه پرونده : 87/101/56 ک                       شماره آمار : .....-30/6/87

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی ایران

رئیس شعبه : بابافارس

شاکی :خانم سمیه ...

متهم : محمد رضا

نوع اتهام : فحاشی ، توهین، تخریب عمدی

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :

رای دادگاه :

درخصوص شكايت خانم سمیه عليه آقاي محمدرضا داير بر  توهین ،فحاشي و تخريب درب منزل، نظر به شكايت شاكي و گواهي همسايگان و محتويات پرونده و و کیفر خواست مورخ ..... با عنايت به اين‌كه متهم علي‌رغم ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نشده و اتهامات از هرگونه تعرض و دفاع مصون مانده است، لذا دادگاه به استناد ماده 217 از قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 608 و 677 از قانون مجازات اسلامي، آقاي محمدرضا را به تحمل پنجاه ضربه شلاق بابت  توهین و فحاشي و شش ماه حبس بابت تخريب محكوم مي‌كند. اين راي غيابي است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهي در همين دادگاه تا 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان است.

 

 

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه کیفری 2 نمونه راي دادگاه توهین - فحاشی و تخریب