امروز: دوشنبه, 29 آبان 1396
نمونه رای دادگاه برای تصادف
دوشنبه ، 11 فروردين 1393 ، 17:02

نمونه رای دادگاه برای تصادف

در خصوص اتهام خانم سمیین دخت ...... 61 ساله باسواد اهل ومقیم .... شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید کفالت دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ..... ...... ایران ... به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکیه خانم رضوان

 


تاریخ : 23/4/87                         کلاسه پرونده:87/101/62 ک                                      شماره آمار : 241-31/4/87
مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی ......
رئیس شعبه : .......
شاکی : رضوان .....
متهم : سیمین دخت ....... 0
نوع اتهام : بی احتیاطی در رانندگی
گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :
رای دادگاه :
در خصوص اتهام خانم سمیین دخت ...... 61 ساله باسواد اهل ومقیم .... شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید کفالت دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ..... ...... ایران ... به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکیه خانم رضوان اسماعیلی ف حسین به موجب کیفرخواست شماره 35-.../../... دادسرای محترم عمومی وانقلاب ... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از توجه به ادله موجود از جمله گزارش نیروی انتظامی نطنز نظریه افسر کارشناسی فنی تصادفات ( که مصون از تعرض مانده ) گواهی پزشکی قانونی اظهارات واقاریر متهمه در دادسرا و سایر قرائن وامارات موجود بزه انتسابی محرز به نظر میرسد لذا مستندا به مواد 294-302-367-714-717 از ق مجازات اسلامی نامبرده را نسبت به جنبه خصوصی بزه با توجه به مطالبه دیه از جانب شاکی بابت : 1- ارش شکستگی پنج استخوان کف پای چپ به پرداخت 5 فقره دو درصد از دیه کامله 2- ارش بهبودی شکستگی ها جمعا دو درصد ( مجموعا دوازده درصد ) از دیه کامله در حق شاکی محکوم مینماید تا حداکثرظرف دوسال ازتاریخ حادثه ( 19/7/86 ) پرداخت نماید و اما نسبت به جنبه عمومی بزه با رعایت ق وصول 000 به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم میگردد این رای حضوری راجع به دیه بلحاظ قلت آن از خمس دیه کامله قطعی و نسبت به الباقی ظرف  روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  تجدید نظر استان اصفهان است % م 0              
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ...... -بابافارس

 

 

افزودن نظر