امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
اعتراض به قرار منع تعقیب
جمعه ، 20 دی 1392 ، 10:20

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

در خصوص اعتراض آقای اکبر ... ف علی نسبت به قرار منع تعقیب شماره 000 – 26/1/87 شعبه محترم اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ایران نظر باینکه تخریب مستلزم احراز مالکیت میباشد

 

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی .....

 

رئیس شعبه بابافارس

معترض : اکبر

خواسته : اعتراض به قرا ر منع  تعقیب

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :

رای دادگاه :

در خصوص اعتراض آقای اکبر ... ف علی نسبت به قرار منع تعقیب شماره 000 – 26/1/87 شعبه محترم اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ایران نظر باینکه تخریب مستلزم احراز مالکیت میباشد و در پرونده تحت نظر شاکی مدارک مالکیت خود را ارائه نکرده و مدارکا رائه شده مربوط به همسرش میباشد و نامبرده نیز در جلسه مورخ 14/1/87 شعبه دادیاری اعلام نموده است شکایتی ندارد لذا بلحاظ عدم احراز مالکیت شاکی ، اعتراض وی وارد نبوده و باستناد بند ن از ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رای بر تائید وابرام قرار دادسرا صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و قطعی میباشد % م

دادرس علی البدل دادگاه عمومی جزایی ایران – .........


مطالب مرتبط و سایر مطالب حقوقی

نمونه رای دادگاه ها و قرارهای قضایی

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

رای دادگاه - ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

نمونه رای دادگاه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمدی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای کیفری - پرونده ای واقعی از قاتل روانی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

نمونه رای کیفری و جزایی - ربودن و جعل پرونده از دادسرا

نمونه رای بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی

نمونه رای کیفری و جزایی - بی احتیاطی در رانندگی

 

افزودن نظر