امروز: جمعه, 29 دی 1396
رای دادگاه ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی
دوشنبه ، 25 آذر 1392 ، 20:24

رای دادگاه ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  : در خصوص اتهام آقای مصطفی ف محمد 13 ساله محصل مجرد باسواد شیعه ایرانی اهل و ساکن ایران و فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد به قید التزام به حضور توسط ولی قهری اش آقای محمد و تودیع وثیقه به مبلغ چهل میلیون ریال و با وکالت تسخیری اقای سید مجتبی دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی

تاریخ : 28/5/87                                                 کلاسه پرونده : .....   .                                شماره آمار : ....

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی بابافارس
دادرس شعبه : بابافارسی
شاکی : مصطفی  
متهم : صابر
نوع اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی 
گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :
در خصوص اتهام آقای مصطفی ف محمد 13 ساله محصل مجرد باسواد شیعه ایرانی اهل و ساکن ایران و فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد به قید التزام به حضور توسط ولی قهری اش آقای محمد و تودیع وثیقه به مبلغ چهل میلیون ریال و با وکالت تسخیری اقای سید مجتبی دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به آقای صابر ف محمد رضا 14 ساله موضوع شکایت ولی قهری ایشان آقای محمد رضا ف محمد حسین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه ادله موجود جهت اثبات اتهام کفایت می نماید لیکن با توجه به اینکه ولی قهری شاکی و خود مصدوم طی لایحه ای از شکایت خود صرف نظر نموده و رضایت خود را اعلام داشته اند لذا بدوا از باب جنبه خصوصی موضوع به استناد بند 2 از ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینماید و از باب جنبه عمومی موضوع نظر باینکه شاکی ومتهم هر دو صغیر و طفل میباشد و به درجه ای از مسئولیت نرسیده اند که متوجه عواقب اعمال خود باشند لذا به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام مینماید ولی قهری متهم به عنوان سرپرست و مسئول تربیت نامبرده می بایست در تربیت وی دقت بیشتری به عمل آورد این رای حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است % م0

دادرس علی البدل دادگاه عمومی ایران– .....


مطالب مرتبط و سایر مطالب حقوقی

نمونه رای دادگاه ها و قرارهای قضایی

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

رای دادگاه - ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

نمونه رای دادگاه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمدی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای کیفری - پرونده ای واقعی از قاتل روانی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

نمونه رای کیفری و جزایی - ربودن و جعل پرونده از دادسرا

نمونه رای بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی

نمونه رای کیفری و جزایی - بی احتیاطی در رانندگی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه کیفری 2 رای دادگاه ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی