امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه رای دادگاه تصادف و صدمه غیر عمدی
چهارشنبه ، 29 آبان 1392 ، 21:59

نمونه رای دادگاه تصادف و صدمه غیر عمدی

در خصوص اتهام آقای عبدالمجید بابافارس 26 ساله کشاورز باسواد اهل ومقیم ایران شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید وثیقه دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 111 پ 11  ایران 11 به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی آقای امیر هوشنگ ...ف اصغر به موجب کیفرخواست شماره 11-11/11/11 دادسرای محترم عمومی وانقلاب...

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی بابافارس

رئیس شعبه : احمد علی

متهم : عبدالمجید بابافارس

نوع اتهام : بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای عبدالمجید بابافارس 26 ساله کشاورز باسواد اهل ومقیم ایران شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید وثیقه دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 111 پ 11  ایران 11 به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی آقای امیر هوشنگ ...ف اصغر به موجب کیفرخواست شماره 11-11/11/11 دادسرای محترم عمومی وانقلاب .... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از توجه به ادله موجود از جمله گزارش نیروی انتظامی شهر فلان گواهیهای پزشکی قانونی نظریه افسر کارشناسی فنی تصادفات ( که مصون از تعرض مانده ) اظهارات واقاریر متهم و سایر قرائن وامارات موجود بزه انتسابی محرز به نظر میرسد لذا مستندا به مواد 294-302-367-403-408-418-428-442-717 ناظر به 714 از ق مجازات اسلامی نامبرده را نسبت به جنبه خصوصی بزه با توجه به مطالبه دیه از جانب شاکی بابت : 1- شکستگی استخوانی ثلث میانی درشت نی ساق پای راست 2- شکستگی ثلث فوقانی استخوان نازک نی ساق پای راست که هر دو در وضعیت مطلوب جوش خورده است به پرداخت دو فقره هشت درصد از دیه کامله 3- ارش نقص عضو ناشی از آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی جمعا چهار درصد 4- ارش دررفتگی استخوان لگن و در رفتگی یکی از مفاصل لگن سمت راست بدون انجام اقدام درمانی و اصلاح در وضعیت نیمه معیوب ترمیم یافته محسوب میگردد و بعلاوه لنگش واختلاف ایجاد شده در راه رفتن جمعا پانزده درصد 5- ارش التهاب و تحلیل عضله سینه ای در سمت چپ چهار درصد 6- ارش شکستگی ده درصدی قسمت نمایان دندان پیشین نیم درصد ( مجموعا سیصد و نود و پنج دینار ) ازدیه کامله در حق شاکی محکوم مینماید تا حداکثر ظرف دو سال از تاریخ حادثه ( 26/5/86 ) پرداخت نماید واما نسبت به جنبه عمومی بزه با رعایت ق وصول 000 به پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم میگردد این رای حضوری و ظرف  20 روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  تجدید نظر استان تهران است % م 0

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ایران – بابایی

اختصاصی بابافارس


مطالب مرتبط و سایر مطالب حقوقی

نمونه رای دادگاه ها و قرارهای قضایی

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

رای دادگاه - ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

نمونه رای دادگاه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمدی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای کیفری - پرونده ای واقعی از قاتل روانی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

نمونه رای کیفری و جزایی - ربودن و جعل پرونده از دادسرا

نمونه رای بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی

نمونه رای کیفری و جزایی - بی احتیاطی در رانندگی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه کیفری 2 نمونه رای دادگاه تصادف و صدمه غیر عمدی