امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
رای اعتراض به قرار منع تعقیب
شنبه ، 28 ارديبهشت 1392 ، 19:42

رای اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض خانم زهرا . ف فضل اله نسبت به قرار منع تعقیب شماره 791-789 – 6/12/85 شعبه محترم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب  که در باره شکایت ایشان از آقای حسین ف حسن دایر بر جعل چک شماره 344287/211 – 30/3/84 عهده بانک صادرات شعبه ...

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی
رئیس شعبه : الف
معترض : زهرا .... ف فضل اله 0
معترض عنه : حسین . ف حسن 0
خواسته : اعتراض به قرار منع تعقیب 0
گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :
رای دادگاه :
اعتراض خانم زهرا . ف فضل اله نسبت به قرار منع تعقیب شماره 791-789 – 6/12/85 شعبه محترم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب  که در باره شکایت ایشان از آقای حسین ف حسن دایر بر جعل چک شماره 344287/211 – 30/3/84 عهده بانک صادرات شعبه ... به مبلغ صد میلیون ریال بلحاظ  عدم کفایت دلیل صادر شده وارد به نظر میرسد چرا که مستفاد از مجموع محتویات پرونده تحفیفات معموله اعم از اظهارات طرفین شهود نیروی انتظامی اسناد و مدارک ابرازی و سایر قرائن و امارات موجود از جمله رسیدگی به عمل آمده طی پرونده کلاسه 86/60 شعبه اول حقوقی ... که طی دادنامه شماره 483-18/10/86 حکم بر بی حقی متهم فوق ( جهت مطالبه وجه چک مزبور ) صادرگردیده اولا طبق نظریه اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی چک سفید امضاء بوده یعنی صرفا دارای امضای شاکیه به عنوان صاحب بوده است و سایر نوشتجات از قبیل مبلغ و تاریخ بعدا درج و اضافه گردیده است ثانیا : این چک به نحو قانونی مشروع ومسالمت آمیز تحیول متهم نشده و تحصیل نگردیده است ثالثا : اساسا : شاکیه ( صاحب حساب ) بدهی واشتغال ذمه یقینی بابت آن نداشته است و نامبرده موکدا منکر هر گونه بدهی به متهم و یا تحویل چک به ایشان است و هیچ گونه دلیل متقنی که بر خلاف مطالب فوق الذکر باشد ار طرف متهم ارائه نگردیده و بدست نیامد علی ایحال گر چه نظریه تشخیص هویت حاکی از عدم تطابق نوشتجات چک با خطوط نگارش متهم است لیکن جمیع جهات مذکور و دلایل و قرائن موجود حاکی از این است که نامبرده به عنوان فرد مراجعه کننده به بانک واخذ گواهی عدم پرداخت ( که مدعی است چک را مستقیما بابت طلبش از شاکیه گرفته است ) دخالت و نقش کافی و لازم را در وقوع بزه داشته است علی ایحال گر چه درخصوص وقوع بزه استفاده از سند مجعول نیز محل تامل و درخور رسیدگی است و اینکه متهم دیگر پرونده ( محسن ) نیز موقعیت شراکت در جرایم مذکور را دارا میباشد لیکن چون در قراردادسرا اشاره نشده دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و النهایه مستندا به بند ن ماده 3 ق اصلاح ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رای بر نقض قرار منع تعقیب در خصوص جعل چک جهت ادامه رسیدگی دردادسرا در راستای وقوع بزه و انتساب آن به متهم تا مرحله صدور کیفرخواست صادرو اعلام مینماید و اما درخصوص اتهام آقای محسن .. دایر بر سرقت که حسب شکایت خانم زهرا به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر شده مستفاد از حکایت پرونده و بررسیهای به عمل آمده چون دلیل کافی و وافی یقین آور بدست نیامده وقوع آن محرز نیست و رای بر ابرام واستواری آن صادرو اعلام مینماید واما در خصوص اعتراض آقای حسین نسبت به قرار منع تعقیب که در باره شکایت وی از خانم زهرا دایر بر صدور چک بلامحل (مار الذکر ) بلحاظ مدتدار بودن چک صادر شده وارد نیست چرا که اولا : نظریه اداره تشخیص هویت حاکی از تقدم امضاء بر سایر مندرجات چک از جمله تاریخ آن دارد و سفید امضاء بوده است ثانیا : با در نظر گرفتن دلایل ومستندات مطروحه اخیر اساسا صدور چک و بلامحل بودن آن مورد تردید است و دلیلی مبنی برات وجود ندارد ( وقوع بزه صدور چک بلامحل ) علی ایحال مستندا به بند ن ماده 3 ق اصلاح 000 رای بر ابرام واستواری قرار معترض عنه صادرو اعلام مینماید این رای قطعی است %م0
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی

برداشت با ذکر منبع بلا مانع است

نویسنده: بابافارس


مطالب مرتبط و سایر مطالب حقوقی

نمونه رای دادگاه ها و قرارهای قضایی

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

رای دادگاه - ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

نمونه رای دادگاه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمدی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای کیفری - پرونده ای واقعی از قاتل روانی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

نمونه رای کیفری و جزایی - ربودن و جعل پرونده از دادسرا

نمونه رای بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی

نمونه رای کیفری و جزایی - بی احتیاطی در رانندگی

 

نظرات  

 
+1 #1 :zzz :P :sigh: 01 آذر 1393 ساعت 15:05
:zzz :D :lol: :-) ;-) ;-) ;-) 8) 8) 8) 8) 8) :-|
:-* :oops: :sad: :cry: :-? :-x :eek: :zzz :P :sigh: :roll: :D :sad:
 

افزودن نظر