امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نمونه رای دادگاه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز
دوشنبه ، 10 مهر 1396 ، 18:21

نمونه رای دادگاه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

 

در خصوص اتهام آقایان ش.ه. فرزند ق. 44 ساله، 2- م.ف. فرزند ح. 22 ساله، ردیف اول دایر بر شرب خمر، ردیف دوم دایر بر شرب خمر و نگه داری مشروب (نیم لیتر) به شرح کیفرخـواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران با توجه به محتویات پرونده، ....

 


 
آیا صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری متهم است یا خیر
شنبه ، 18 شهریور 1396 ، 21:14

نمونه دادنامه بدوی و تجدید نظر افترا

آیا صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری متهم است یا خیر حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص مکالمات ضبط شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم میباشد.

 
نمونه رای دادگاه جزایی ارتباط نامشروع
شنبه ، 6 دی 1393 ، 00:00

نمونه رای دادگاه جزایی ارتباط نامشروع
در پاییز سال 1389 یکی از همکاران دانشگاهی به دفتر وکالتم مراجعه و بیان داشت که مأمورین انتظامی دختر دایی اش را با پسر جوانی در شرکت محل کار آن پسر، دستگیر و پرونده آن ها تحت عنوان ارتباط نامشروع غیر از زنا به شعبه 106 دادگاه جزایی خرمشهر ارجاع و ششم آذرماه ساعت 12 ظهر هم وقت رسیدگی به آن است پس از صحبت با متهمه خانم سمانه و مطالعه پرونده ،وکالت او را به عهده گرفتم .

 

 
رای دادگاه جزایی تصرف عدوانی
شنبه ، 26 مهر 1393 ، 19:13

رای دادگاه جزایی تصرف عدوانی

در خصوص اتهام آقای ابراهیم بابافارس ف علی اهل اصفهان ساکن اصفهان شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری متاهل باسواد کارخانه دار با وکالت بعدی آقای قدرت اله بابافارس آزاد بلحاظ عدم حضور و دسترسی به وی در دادسرا دایر بر تصرف عدوانی

 


 
نمونه راي دادگاه توهین - فحاشی و تخریب
چهارشنبه ، 19 شهریور 1393 ، 16:34

نمونه راي دادگاه توهین - فحاشی  و تخریب

درخصوص شكايت خانم بدرالملوك عليه آقاي محمدرضا داير بر فحاشي و تخريب درب منزل، نظر به شكايت شاكي و گواهي همسايگان و محتويات پرونده و با عنايت به اين‌كه متهم علي‌رغم ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نشده و اتهامات از هرگونه تعرض و دفاع مصون مانده است

 
رای اعتراض به قرار منع تعقیب
چهارشنبه ، 7 خرداد 1393 ، 19:45

رای اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض خانم زهرا .......... ف رضا نسبت به قرار منع تعقیب شماره 11-119 – 6/12/93 شعبه محترم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب .... که درباره شکایت ایشان از آقای حسین .... ف حسن دایر بر جعل چک شماره ....../211 – 30/3/84 عهده بانک ایران شعبه .... به مبلغ صد میلیون ریال بلحاظ  عدم کفایت دلیل صادر شده وارد به نظر میرسد چرا که..

 
نمونه رای دادگاه برای تصادف
دوشنبه ، 11 فروردين 1393 ، 17:02

نمونه رای دادگاه برای تصادف

در خصوص اتهام خانم سمیین دخت ...... 61 ساله باسواد اهل ومقیم .... شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید کفالت دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ..... ...... ایران ... به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکیه خانم رضوان

 


تاریخ : 23/4/87                         کلاسه پرونده:87/101/62 ک                                      شماره آمار : 241-31/4/87
مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی ......
رئیس شعبه : .......
شاکی : رضوان .....
متهم : سیمین دخت ....... 0
نوع اتهام : بی احتیاطی در رانندگی
گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :
رای دادگاه :
در خصوص اتهام خانم سمیین دخت ...... 61 ساله باسواد اهل ومقیم .... شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید کفالت دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ..... ...... ایران ... به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکیه خانم رضوان اسماعیلی ف حسین به موجب کیفرخواست شماره 35-.../../... دادسرای محترم عمومی وانقلاب ... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از توجه به ادله موجود از جمله گزارش نیروی انتظامی نطنز نظریه افسر کارشناسی فنی تصادفات ( که مصون از تعرض مانده ) گواهی پزشکی قانونی اظهارات واقاریر متهمه در دادسرا و سایر قرائن وامارات موجود بزه انتسابی محرز به نظر میرسد لذا مستندا به مواد 294-302-367-714-717 از ق مجازات اسلامی نامبرده را نسبت به جنبه خصوصی بزه با توجه به مطالبه دیه از جانب شاکی بابت : 1- ارش شکستگی پنج استخوان کف پای چپ به پرداخت 5 فقره دو درصد از دیه کامله 2- ارش بهبودی شکستگی ها جمعا دو درصد ( مجموعا دوازده درصد ) از دیه کامله در حق شاکی محکوم مینماید تا حداکثرظرف دوسال ازتاریخ حادثه ( 19/7/86 ) پرداخت نماید و اما نسبت به جنبه عمومی بزه با رعایت ق وصول 000 به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم میگردد این رای حضوری راجع به دیه بلحاظ قلت آن از خمس دیه کامله قطعی و نسبت به الباقی ظرف  روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  تجدید نظر استان اصفهان است % م 0              
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ...... -بابافارس

 

 
اعتراض به قرار منع تعقیب
جمعه ، 20 دی 1392 ، 10:20

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

در خصوص اعتراض آقای اکبر ... ف علی نسبت به قرار منع تعقیب شماره 000 – 26/1/87 شعبه محترم اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ایران نظر باینکه تخریب مستلزم احراز مالکیت میباشد

 

 
رای دادگاه ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی
دوشنبه ، 25 آذر 1392 ، 20:24

رای دادگاه ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  : در خصوص اتهام آقای مصطفی ف محمد 13 ساله محصل مجرد باسواد شیعه ایرانی اهل و ساکن ایران و فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد به قید التزام به حضور توسط ولی قهری اش آقای محمد و تودیع وثیقه به مبلغ چهل میلیون ریال و با وکالت تسخیری اقای سید مجتبی دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی

 
نمونه رای دادگاه تصادف و صدمه غیر عمدی
چهارشنبه ، 29 آبان 1392 ، 21:59

نمونه رای دادگاه تصادف و صدمه غیر عمدی

در خصوص اتهام آقای عبدالمجید بابافارس 26 ساله کشاورز باسواد اهل ومقیم ایران شیعه ایرانی فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد آزاد به قید وثیقه دایر بر بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 111 پ 11  ایران 11 به علت عدم توجه به جلو منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی آقای امیر هوشنگ ...ف اصغر به موجب کیفرخواست شماره 11-11/11/11 دادسرای محترم عمومی وانقلاب...

 


صفحه 1 از 2
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی نمونه رای دادگاه کیفری 2