امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
رای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

رای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

خواهان‌ آقاي‌ مرتضي‌ دادخواستي‌ به‌ طرفيت‌ سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ بخواست‌ابطال‌ رأي‌ شماره‌ 2968 كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ داده‌ است‌ و اعلام‌ نموده‌زمين‌ مذكور قبلاً در آن‌ كشاورزي‌ مي‌نموده‌ و اين‌ زمين‌ باير است‌....

.تجديدنظرخوانده.: مرتضي‌ - با وكالت‌ احمد

موضوع‌: ابطال‌ رأي‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ گردشکار

خواهان‌ آقاي‌ مرتضي‌ دادخواستي‌ به‌ طرفيت‌ سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ بخواست‌ابطال‌ رأي‌ شماره‌ 2968 كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ داده‌ است‌ و اعلام‌ نموده‌زمين‌ مذكور قبلاً در آن‌ كشاورزي‌ مي‌نموده‌ و اين‌ زمين‌ باير است‌.
رأي‌ دادگاه‌ به‌ تاريخ‌ 28/12/82 از شعبه‌ 150 دادگاه‌ حقوقي‌ ......‌ صادر گرديده‌ است‌. رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌ در خصوص‌ دادخواست‌ احمد - به‌ وكالت‌ از مرتضي‌ - بطرفيت‌ سازمان‌ مسكن‌ وشهرسازي‌ .......بخواسته‌ ابطال‌ رأي‌ شماره‌ ........ كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌شهري‌ در خصوص‌ پلاك‌ ثبتي‌ - فرعي‌ از - اصلي‌ واقع‌ در بخش‌ 12 .....به‌ استناد سندرسمي‌ مالكيت‌ و رونوشت‌ رأي‌ كميسيون‌ با عنايت‌ به‌ دعوت‌ طرفين‌ و تشكيل‌ جلسه‌دادرسي‌ و استماع‌ اظهارات‌ وكيل‌ خواهان‌ نماينده‌ حقوقي‌ اداره‌ خوانده‌ دادگاه‌ قرار ارجاع‌امر به‌ كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ و كارشناس‌ درنظريه‌ خود اظهار داشته‌ كه‌ زمين‌مذكور داراي‌ كشاورزي‌ بوده‌ و باير است‌ و اينكه‌ نظريه‌ مذكور مورد اعتراض‌ خوانده‌قرار گرفته‌ و دادگاه‌ قرار ارجاع‌ امر به‌ هيأت‌ سه‌ نفره‌ كارشناسي‌ صادر كه‌ نظريه‌ آنها نيزاين‌ است‌ كه‌ زمين‌ مذكور باير است‌.
بنابراين‌ دادگاه‌ دعوي‌ خواهان‌ را ثابت‌ تشخيص‌ و به‌استناد ماده‌ 4 قانون‌ زمين‌ شهري‌ ضمن‌ فسخ‌ رأي‌ شماره‌ ........كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌زمين‌ شهري‌ حكم‌ به‌ باير بودن‌ پلاك‌ ثبتي‌ صادر رأي‌ صادره‌ حضوري‌ است‌. گردشكار لايحه‌ وكيل‌ تجديدنظرخواه‌ به‌ انضمام‌ دادخواست‌ تجديدنظرخواهي‌ به‌ شعبه‌ صادركننده‌رأي‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ در لايحه‌ خود اين‌ مطالب‌ را گنجانده‌ است‌: برمبناي‌ اعتراض‌ احمد به‌ نظريه‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 به‌ شماره‌ ........ كه‌ نوعيت‌ پلاك‌ -موات‌ اعلام‌ شده‌ طي‌ دادنامه‌ مورخ‌ .......... حكم‌ به‌ فسخ‌ نظريه‌ كميسيون‌ ماده‌ 12وتغيير نوعيت‌ زمين‌ از موات‌ به‌ باير صادر كه‌ حكم‌ صادره‌ داراي‌ ايرادات‌ متعددي‌ است‌.1- با عنايت‌ به‌ مفاد دادخواست‌ تقديمي‌ از طرف‌ تجديدنظرخوانده‌ خواسته‌ ابطال‌ نظريه‌كميسيون‌ ماده‌ 12 مي‌باشد كه‌ دادگاه‌ حكم‌ به‌ فسخ‌ در خصوص‌ پلاك‌ ديگري‌ جدا از زمين‌مورد ترافع‌ صادر كه‌ عملاً حكم‌ مخدوش‌ است‌.
2- نظريه‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 سال‌ 69 صادر و خارج‌ از مهلت‌ در سه‌ ماهه‌ قانوني‌ به‌ نظريه‌كميسيون‌ اعتراض‌ گرديده‌ كه‌ مدارك‌ لازم‌ در اين‌ خصوص‌ در جلسه‌ رسيدگي‌ مورخ‌..../......... به‌ دادگاه‌ صادر شده‌.
3- رسيدگي‌ به‌ دعوي‌ مطروحه‌ امري‌ تخصصي‌ و فني‌است‌ كه‌ پس‌ از ابلاغ‌ نظر كارشناس‌ به‌ نظر كارشناس‌ اعتراض‌ شده‌ كه‌ نظريه‌ هيأت‌ سه‌نفره‌ كارشناسان‌ به‌ بنده‌ ابلاغ‌ نگرديده‌. 4- اعضاي‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 برمبناي‌ وضعيت‌زمين‌ و منطقه‌ و بررسي‌ عكسهاي‌ هوايي‌ سنوات‌ مختلف‌ اقدام‌ كه‌ زمين‌ به‌ صورت‌ رهاشده‌ قرار دارد و فاقد هرگونه‌ اقدام‌ در جهت‌ احياء به‌ استناد مواد 141 و 142 قانون‌ مدني‌مي‌باشد.
لايحه‌ تجديدنظرخوانده‌ نيز در پرونده‌ مي‌باشد ايشان‌ اظهار نموده‌ كه‌ خواسته‌ دردادخواست‌ تنظيمي‌ به‌ ابطال‌ رأي‌ كه‌ در دادنامه‌ ستون‌ خواسته‌ صحيحاً ذكر شده‌ و صرفاًدر پايان‌ دادنامه‌ و به‌ هنگام‌ تايپ‌ شماره‌ اشتباه‌ شده‌ كه‌ از دادگاه‌ بدوي‌ تقاضاي‌ اصلاح‌ آن‌به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. نظريه‌ كميسيون‌ هيچگاه‌ به‌ بنده‌ ابلاغ‌ نگرديده‌ و در جلسه‌ دادگاه‌ هيچ‌مدركي‌ دال‌ بر ابلاغ‌ حكم‌ به‌ دادگاه‌ ارائه‌ نشده‌ است‌. كارشناس‌ پس‌ از مراجعه‌ به‌ محل‌ به‌طور مفصل‌ نظريه‌ خود را مبني‌ بر حفر يك‌ فقره‌ پروفيل‌ خاكي‌ و انجام‌ آزمايشات‌ كامل‌خاك‌ تا عمق‌ 5/2 متر مبادرت‌ به‌ صدور نظريه‌ كارشناسي‌ نموده‌ است‌. بنده‌ 50 سال‌ در زمين‌ مزبور كشاورزي‌ نموده‌ و در زمين‌ فعاليت‌ داشته‌ام‌ كه‌ به‌ دليل‌امتداد منطقه‌ شهري‌ و محل‌ زمين‌ امكان‌ كشت‌ و زرع‌ از وي‌ سلب‌ شده‌ و تقاضاي‌ تأييددادنامه‌ بدوي‌ را خواستارم‌. رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر در وقت‌ فوق العاده‌ پس‌ از ختم‌ رسيدگي‌ به‌ تاريخ‌ 2........... صادرگرديده‌ است‌.

رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر تجديدنظرخواهي‌ سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ استان‌ تهران‌ از دادنامه‌ صادره‌ از شعبه‌150 دادگاه‌ عمومي‌ ......‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ حكم‌ به‌ فسخ‌ رأي‌ شماره‌ ...... كميسيون‌ ماده‌12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ و حكم‌ به‌ باير بودن‌ پلاك‌ ثبتي‌ - واقع‌ در بخش‌ 12 ..... صادرگرديده‌ با هيچ‌ يك‌ از شقوق ماده‌ 348 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ انطباق ندارد و از طرف‌سازمان‌ تجديدنظرخواه‌ ايراد و اعتراض‌ خاصي‌ بعمل‌ نيامده‌ ضمن‌ رد تجديدنظرخواهي‌سازمان‌ تجديدنظر دادنامه‌ تجديدنظرخواسته‌ در اجراي‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 358 قانون‌ آيين‌دادرسي‌ مدنی تاکید می کند این رای قطعی است

بابافارس

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 263 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی آرای دادگاه - حقوقی رای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12