امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
رای دادگاه تجدید نظر در خصوص نفقه
پنجشنبه ، 26 تیر 1393 ، 21:06

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص نفقه

رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا بابافارس بطرفیت خانم محدثه علی داد نسبت به دادنامه شمار ه ی 92/9/28-641 صادره در پرونده ی شماره ی 92/525 شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت نفقه معوقه ی همسر خود..

تجدیدنظرخواه خانم محدثه ...... به نشانی ایران شهرک شهید منتظری خیابان اول کوچه دوم

تجدیدنظرخوانده آقای حمیدرضا بابافارس به نشانی اصفهان خ اول کوچه سوم خانه پنجم

تجدیدنظرخواسته ها1-نسبت به دادنامه ی شماره ی9200..00001 مورخ92/9/28 شعبه ی اول دادگاه عمومی تهران 2-نسبت به دادنامه ی شماره ی 920444444444 مورخ 92/9/28 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا بابافارس بطرفیت خانم محدثه علی داد نسبت به دادنامه شمار ه ی 92/9/28-641 صادره در پرونده ی شماره ی 92/525 شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت نفقه معوقه ی همسر خود از تاریخ 92/4/12 تا زمان صدور رای 92/9/28  گردیده باتوجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب مواد 1106-1107-1085  قانون مدنی نفقه ی زن که عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن مستقل و غذا و البسه  اثاث منزل و هزین ههای بهداشتی درمانی به عهده ی شوهر میباشد. توضیح اینکه با لحاظ ماده ی1107 قانون مدنی ملاک و میزان برای درامد خود پرداخت کنند و زنان حق دارمد درصورتی که مهر آنها حلال باشد تا زمان وصول مهر از تمکین خاص امتناع نمایند و ازطرفی به موجب سند ازدواج به شماره ی 91/4/8-4293 صادره از دفتر ثبتی ازدواج شماره ی 100 حوزه ی ثبت تهران مهرخانم محدثه علی داد عندالمطالبه که به معنای حال است میباشد و از چنین حقی که حق حبس نامیده میشود برخوردار است و استفاده از حق حبس موجب سقوط نفقه زن نیز نخواهد بود و از طرفی هم میزان نفقه روزانه و ماهانه که دادگاه بدوی تعیین نموده حداقل نفقه و هزینه ی زندگی یک نفر درشرایط امروزی که هزینه های زندگی  بالاست میباشد.بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و مستندا به قسمت دوم ماده ی 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادرشده را تایید مینماید.این رای قطعی است.

اختصاصی بابافارس

برداشت با درج لینک بلا مانع است

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی آرای دادگاه - حقوقی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص نفقه