امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه راي اعسار از هزینه دادرسی
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 18:14

نمونه راي اعسار از هزینه دادرسی
درخصوص دعواي خانم خديجه به طرفيت آقاي غلامرضا به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي برای مطالبه نفقه معوقه با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات شهود معرف خواهان كه همگي عدم توانايي خواهان را به پرداخت هزينه دادرسي برای مطالبه نفقه اعلام کرده‌اند،

با عنايت به وضع خاص خواهان كه خانه‌دار بوده، ادعاي وي بر این دادگاه محرز و مسلم شده است و مستندا به ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب  در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه حكم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي صادر و اعلام مي‌کند. بديهي است در صورت احراز ملائت خواهان ايشان مكلف به پرداخت هزينه دادرسي به نفع صندوق دولت است. راي صادره غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی آرای دادگاه - حقوقی نمونه راي اعسار از هزینه دادرسی