امروز: يكشنبه, 01 بهمن 1396
رای دادگاه مطالبه وجه حواله بانکی
يكشنبه ، 25 اسفند 1392 ، 22:19

رای دادگاه مطالبه وجه حواله بانکی

دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به رسیدگی دعوت بدوا پرونده در جلسه عادی7/8/86 مطرح خوانده دفاعا گفته است این حواله را به همراه دو حواله دیگر به ثالثی داده بوده.

تاریخ

کلاسه پرونده

شماره آمار:

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی ..............

رئیس شعبه : علی ..............

خواهان : شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی با وکالت مهدی ...

خوانده : اصغر  فرزند...

خواسته : مطالبه وجه .

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را  اعلام و بااستعانت از  خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید :

رای دادگاه :

آقای مهدی . فرزند ... به وکالت از شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی ......... دادخواستی به طرفیت آقای اصغر ....... ف غلام به خواسته تادیه مبلغ 000/750/13 ریال وجه یک فقره حواله به شماره وتاریخ 00000-20/7/85 عهده حساب جاری 0000 صندوق تعاون ....... بانضمام خسارات تاخیر تادیه با رعایت شاخص اعلامی بانک مرکزی و صدور قرارتامین خواسته از اموال خوانده باستناد فتوکپی مصدق حواله مزبور و گواهینامه عدم پرداخت مربوطه و آگهی تاسیس شرکت و دلیل مدیریت مدیر عامل شرکت مزبور و وکالت نامه تنظیمی با وی تقدیم و تقاضای رسیدگی نموده که صدور قرار تامین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی خوانده در صندوق سپرده دادگاه شده و با تودیع وجه مقرر قرار تامین صادر که خوانده در اجرای آن طی قبض شماره 00000-7/5/86 معادل مبلغ وجه حواله به صندوق سپرده دادگاه واریز نموده است

دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به رسیدگی دعوت بدوا پرونده در جلسه عادی7/8/86 مطرح خوانده دفاعا گفته است این حواله را به همراه دو حواله دیگر به ثالثی داده بوده که بابت وجه آنها گوشت مرغ به او داده و قرار شده که چکها را مسترد نماید ولیکن آنها را به دیگران داده ونمیداند چگونه یکی از آنها بدست خواهان رسیده ومبلغ چک سیصد هزار تومان بوده و همانگونه که از متن چک استنباط میشود چک در وجه ثالثی بوده و بعدا نام شخص ثالث در متن چک خط خورده و به حامل تغییر داده شده و مبلغ آن را نیز  به  مبلغ  فوق  تغییر داده اند و جعل شده ولیکن پشت چک را من امضاء کرده بودم چون تاریخ چک رسیده بود و می خواست تاریخ آن را به سه ماه بعد از آن تغییر دهد چون در آن تاریخ مرغ ریخته بودم قرار شد تاریخ چک را به سه ماه بعد تغییر دهد لذا پشت آن را سفید امضاء کرده بودم و به وی ( ثالث ) دادم  و در  همان  تاریخ سر رسید اولیه چک یعنی برج 6 سال 84 امضاء کردم و در اصل چک سه ماه قبل از برج 6 سال 84 صادر شده بود0 امضاء و نوشته جات متن چک و امضاء ظهر چک (    توضیحات ) با خودکار خودم بوده و اصلا بدهی به شرکت خواهان ندارم و او را نمی شناختم و به آقای محسن ........ طرف بوده و از وی داروی مرغ می گرفته و بالای پنج یا شش میلیون تومان از وی داروی مرغ  گرفته ولی تماما وجه آن را به وی پرداخت کرده و هیچگاه بابت بدهی ام به وی حواله نداده ام و یا پول به حساب وی ریخته ام یا امده مرغ برده و هیچ  طلبی از من ندارد و حتی ثالث گفت به آقای محسن گفته چک را بیاور سیصد هزار تومانت را بدهم ولی محسن نرفته بگیرد 0 آقای محسن  نیز دراین جلسه گفته است خوانده وسیله من دارو از شرکت فوق که رئیس هیئت مدیره آن هستم می خرید و برای حسابهای قبلی اش یا پول به حسابم می ریخت یا به حساب همکارم بنا به درخواست خودم می ریخت یا گوشت مرغ از وی میبردم ولی بابت این چک به شرکت بدهکار است و من چک را از ثالث ادعایی خوانده بابت بدهی یی که ثالث داشت گرفته ام و زمانی که ثالث چک را به من داد همان مبلغ 000/000/3 ریال بود و تاریخ آن هم 28/10/84 بود و شرکت مبلغ یک میلیون وهفتاد و پنج هزار تومان از آقای قربانی طلب داشت مرتب با وی تماس می گرفتم و می گفتم حداقل چک 000/000/3 ریال را پرداخت کن می گفت مرغ بار کنم می پردازم ولی پرداخت نشد گفتم صورت حسابت را می آورم حساب کنیم و همان چکی که آن فرد ثالث به ما داده را اصلاح کنیم قول کرد لذا رفتم جلو مرغداریش و حساب کردیم 000/750/10 ریال حساب دفتری وی شد که با مبلغ چک شد 000/750/13 ریال و چون دست وی کثیف بود من خودم توضیح پشت چک را نوشتم یعنی جمله : (( توضیح اینکه مبلغ یک میلیون و سیصد وهفتاد و پنج هزار تومان مورخ 20/7/85 در وجه حامل صحیح است )) و به همان خودکار و همان جا ذیل توضیح را آقای خوانده امضاء کرد 0 خوانده هم اضافه کرده در رابطه با کل خریدهای خود از آقای محسن فاکتورمی گرفته است ولیکن وی جوابا گفته غیر ممکن بوده که برای بعض فروش ایشان فاکتور صادر نمی کرده اند و بشرح صورت مجلس تنظیمی در جلسه 1/10/86 وی و مدیره عامل شرکت خواهان و وکیلش اقرار نموده اند که مبلغ 000/000/3 ریال از وجه چک را از ثالث مزبور گرفته اند و فقط بابت چک و حواله مستند دعوی مبلغ 000/750/10 ریال طلب دارند ولی آقای محسن در ادامه اضافه کرده طلب شرکت از خوانده معادل کل وجه حواله است 0 دادگاه جلب نظر اداره تشخیص هویت پیرامون اینکه توضیج و امضاء ظهر چک یا حواله استنادی خواهان مربوط به یک زمان است و با یک قلم ایجاد شده یا خیر و تغییرات متن چک از حیث زمان منطبق با توضیحات ظهر چک هست یا خیر ضروری دانسته که در این رابطه اقدام و نتیجه واصله وارده تحت شماره 655-22/3/87 حاکی است مندرجات ظهر چک مقم بر امضاء ذیل آن است و تحریر مندرجات اولیه چک مبلغ سه میلیون ریال بوده و تاریخ چک 28/10/84 که در مرحله زمانی دیگری با توجه به نوع قلم و جوهر مورد استفاده همزمان با اصلاحیه ظهر چک به مبلغ و تاریخ کنونی تغییر یافته است راجع به این نظریه به وکیل خواهان واصیل خوانده ابلاغ شده جهت ملاحظه آن و 000 در دفتر حاضر شوند و چنانچه نفیا یا اثباتا اظهاری دارند بنمایند که با وصف ابلاغ اظهاری ننموده اند و با توجه به مندرجات نظریه مزبور ادعای جعل درچک مردود است و نیز با توجه اظهارات مدیره عامل  و رئیس هیات مدیره و وکیل شرکت خواهان ، استحقاق وی نسبت به مازاد به مبلغ 000/750/10 ریال از حواله مردود است لذا و با توجه باینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود درقبال مستند ابرازی خواهان که طبق تعریف ماده 310 ازقانون تجارت چک محسوب است ارایه نکرده است با احراز صحت دعوی خواهان نسبت به مبلغ مزبورمستندا به مواد 313-249-254 از همان قانون و 502-515-519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی و تبصره 2 الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و بند الف ماده 3 و ماده 4 از آئین نامه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران خوانده را به پرداخت مبلغ 000/750/10 ریال بابت اصل خواسته  و 200/173 ریال  بابت  هزینه  دادرسی  و 00/387  ریال  بابت  حق  الوکاله وکیل ( مجموعا بابت خسارت دادرسی ) در حق خواهان شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی ...... محکوم مینماید و راجع به مابقی خواسته خواهان یعنی مطالبه مبلغ 000/000/3 ریال دیگر از وجه چک و حواله مزبور با توجه به مراتب مورد اشاره مستندا به ماده 202 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام  میدارد 0 توضیحا مبلغ موضوع محکومیت خوانده از وجه چک با رعایت شاخص بهائی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود از زمان سر رسید و صدور چک تا اجرای حکم قابل وصول و مورد حکم است که بدلیل عدم وصول نرخ مربوط محاسبه و وصول و ایصال آن به عهده اجرای احکام محول میگردد این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در  دادگاههای  محترم  تجدید  نظر  استان  ...... است 0 % بابافارس

 

علی .......

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی .......

تهیه و تنظیم بابافارس

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی آرای دادگاه - حقوقی رای دادگاه مطالبه وجه حواله بانکی