امروز: شنبه, 30 دی 1396
تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

جدید نظر خواهی ( اعتراض ) اداره منابع طبیعی شهرستان ....... نسبت به رای قاضی محترم کمسیون ماده واحده اراضی اختلافی ....... به شماره ........... که در باره اعتراض تعدادی از اهالی روستای ..... با وکالت آقای محمد علی ....

. نسبت به اجرای ماده 2 ق حفظ و حمایت از منابع طبیعی به شماره برگ تشخیص 1678-22/5/82 موضوع ملی شدن پلاکهای ثبتی 111-110-102-100 .... موسوم به مراتع روستای ..... مراتع .... مراتع مزرعه ....قنات ..... و قنات .... رای بر ورود اعتراض نسبت به 3378/48 هکتار از اراضی موصوف به شرح نقشه ترسیمی و ابطال آن بلحاظ وجود سابقه کشت و زرع قدیمی صادر شده وارد نیست

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی جزایی ....... 0
رئیس شعبه .........
تجدید نظر خواه : اداره منابع طبیعی ....... 0
تجدید نظر خوانده : محمد علی ........
خواسته : تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده 0

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :
تجدید نظر خواهی ( اعتراض ) اداره منابع طبیعی شهرستان ....... نسبت به رای قاضی محترم کمسیون ماده واحده اراضی اختلافی ....... به شماره ........... که در باره اعتراض تعدادی از اهالی روستای ..... با وکالت آقای محمد علی .... . نسبت به اجرای ماده 2 ق حفظ و حمایت از منابع طبیعی به شماره برگ تشخیص 1678-22/5/82 موضوع ملی شدن پلاکهای ثبتی 111-110-102-100 .... موسوم به مراتع روستای ..... مراتع .... مراتع مزرعه ....قنات ..... و قنات .... رای بر ورود اعتراض نمسبت به 3378/48 هکتار از اراضی موصوف به شرح نقشه ترسیمی و ابطال آن بلحاظ وجود سابقه کشت و زرع قدیمی صادر شده وارد نیست چرا که مستفاد از مجموع محتویات پرونده و مخلص سوابق موجود در اداره منابع طبیعی که پیوست پرونده گردیده از جمله معاینه و تحقیقات محلی (مورد استناد رای ) و نظریه اعضای هیات که در حکم نظریه کارشناسی است و آثار کشت و زرع قدیمی در بخشی از اراضی معترض عنه جملگی دال بر غیر ملی بودن اراضی ومستثنی بودن آن است و دیلل موجه و موثر دیگر که موجبات تخدیش یا نقض آن را فراهم آورد ارائه نشده است خاطر نشان میسازد ایراد عدم توجه به نقشه های هوایی که از طرف تجدید نظر خواه ارائه شده وارد نمیباشد چرا که در نظریه اعضای هیات بررسی نقشه هوایی ذکر گردیده و اینکه آثار کشت و زرع نیز در بخشی از محل موجود بوده است که بر این اساس رای صادر گردیده ضمنا راجع به بحث مالکیت نیز همان گونه که در رای آمده است این رای مثبت مالکیت نیست و افراد مدعی مالکیت باید وفق مقررات نسبت به اخذ سند مالکیت یا حکم دادگاه اقدام نمایند علی ایحال به نظر میرسد رای معترض عنه بر اساس محتویات پرونده اسناد و مدارک موجود و بررسیهای لازم صادر گردیده و فاقد ایراد واشکال میباشد لذا مستندا به ماده 197 از ق آ د مدنی و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی رای بر رد اعتراض و ابرام و استواری رای معترض عنه صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان ........است % م0

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی .......

نویسنده بابافارس

برداشت با ذکر منبع بلا مانع است

 


 

مطالب مرتبط و سایر مطالب حقوقی

نمونه رای دادگاه ها و قرارهای قضایی

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

رای دادگاه - ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

نمونه رای دادگاه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمدی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای کیفری - پرونده ای واقعی از قاتل روانی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

نمونه رای کیفری و جزایی - ربودن و جعل پرونده از دادسرا

نمونه رای بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی

نمونه رای کیفری و جزایی - بی احتیاطی در رانندگی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی آرای دادگاه - حقوقی تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده