امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
رای دادگاه تجدید نظر در خصوص نفقه
پنجشنبه ، 26 تیر 1393 ، 21:06

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص نفقه

رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا بابافارس بطرفیت خانم محدثه علی داد نسبت به دادنامه شمار ه ی 92/9/28-641 صادره در پرونده ی شماره ی 92/525 شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت نفقه معوقه ی همسر خود..

 
نمونه راي اعسار از هزینه دادرسی
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 18:14

نمونه راي اعسار از هزینه دادرسی
درخصوص دعواي خانم خديجه به طرفيت آقاي غلامرضا به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي برای مطالبه نفقه معوقه با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات شهود معرف خواهان كه همگي عدم توانايي خواهان را به پرداخت هزينه دادرسي برای مطالبه نفقه اعلام کرده‌اند،

 
رای دادگاه مطالبه وجه حواله بانکی
يكشنبه ، 25 اسفند 1392 ، 22:19

رای دادگاه مطالبه وجه حواله بانکی

دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به رسیدگی دعوت بدوا پرونده در جلسه عادی7/8/86 مطرح خوانده دفاعا گفته است این حواله را به همراه دو حواله دیگر به ثالثی داده بوده.

 
تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده
شنبه ، 27 مهر 1392 ، 17:44

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  :تجدید نظر خواهی ( اعتراض ) اداره منابع طبیعی شهرستان نطنز نسبت به رای قاضی محترم کمسیون ماده واحده اراضی اختلافی ..... به شماره 1111-22/5/86 که در باره اعتراض تعدادی از اهالی روستای ..... با وکالت آقای محمد علی ...نسبت به اجرای ماده 2 ق حفظ و حمایت از منابع طبیعی به شماره برگ تشخیص .....-22/5/82 موضوع ملی شدن پلاکهای ثبتی ........ .موسوم به مراتع روستای ...... مراتع دراشت مراتع مزرعه ....قنات ....و قنات .... رای بر ورود اعتراض نسبت به

 
تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

جدید نظر خواهی ( اعتراض ) اداره منابع طبیعی شهرستان ....... نسبت به رای قاضی محترم کمسیون ماده واحده اراضی اختلافی ....... به شماره ........... که در باره اعتراض تعدادی از اهالی روستای ..... با وکالت آقای محمد علی ....

 
رای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

رای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

خواهان‌ آقاي‌ مرتضي‌ دادخواستي‌ به‌ طرفيت‌ سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ بخواست‌ابطال‌ رأي‌ شماره‌ 2968 كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ داده‌ است‌ و اعلام‌ نموده‌زمين‌ مذكور قبلاً در آن‌ كشاورزي‌ مي‌نموده‌ و اين‌ زمين‌ باير است‌....

 
رای ابطال‌ رأي‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري
نوشته شده توسط بابافارس قاسمی   
شنبه ، 10 ارديبهشت 1390 ، 17:38

رای ابطال‌ رأي‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري

گردشكار: خواهان‌ آقاي‌ مرتضي‌ دادخواستي‌ به‌ طرفيت‌ سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ بخواست‌ابطال‌ رأي‌ شماره‌ 2968 كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ داده‌ است‌ و اعلام‌ نموده‌زمين‌ مذكور قبلاً در آن‌ كشاورزي‌ مي‌نموده‌ و...

 


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی آرای دادگاه - حقوقی