امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید
جمعه ، 4 بهمن 1392 ، 18:55

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید

:مورداجاره:تمامي ششدانگ يكباب واقع در  تلفنبه مساحت تقريبي مترمربع جزءپلاك ثبتي  باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپاركينگ وجميع لوازم ولواحق شرعيه وعرفيه كه به رؤيت وتأييدمستأجررسيده است و مورداجاره براي خانوادة  نفري اجاره داده شد.

اجاره نامه

 

تاريخ تنظيم:

1:موجرآقاي:     فرزند: ، بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ، نشاني: ،تلفن تماس .

2:مستأجرآقاي:        فرزند:     بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ،نشاني:مورداجاره،نشاني محل كار:                                                      تلفن:

3:مورداجاره:تمامي ششدانگ يكباب واقع در  تلفنبه مساحت تقريبي مترمربع جزءپلاك ثبتي  باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپاركينگ وجميع لوازم ولواحق شرعيه وعرفيه كه به رؤيت وتأييدمستأجررسيده است و مورداجاره براي خانوادة  نفري اجاره داده شد.

4:مدت اجاره يكسال شمسي ازتاريخ لغايت مي باشد.

5:اجاره بهاء درتمام مدت اجاره( شمسي)مبلغ ريال معادل تومان كه به قرارماهيانهتومان(ريال تمام)دراول هرماه وطي رسيد كتبي تأديه مي شود.

تبصرةالف:درصورت تأخير بيش ازده روزمستأجردرتأدية هريك ازاقساط مال الاجاره ،موجرمي تواندوفق قانون روابط موجرومستأجرنسبت به فسخ اجاره نامه وتخلية مورداجاره اقدام نمايد.

تبصرة ب:مستأجرمبلغ ريال (تومان)نقداً بعنوان قرض الحسنه به موجرپرداخت نمود.زمان بازپرداخت اين قرض ،تاريخ انقضاي مدت اجاره يازمان فسخ است لكن بين طرفين شرط شده كه قرض دهنده حق مطالبة بازپرداخت دين رانداردمگراينكه مورداجاره تخليه وعين مستأجره به موجرمستردشود.بنابراين مستأجرحق رجوع به مبلغ فوق راتاتخلية مورداجاره وتسويه هاي متعلقه ازقبيل آب،برق،گاز،تلفن و.... نخواهدداشت.

تبصرة ج:چك هاي شمارة  و  عهدة بانك   شعبة    كد  بترتيب به تاريخ هاي وبعنوان تضمين پرداخت مال الاجاره وچك شمارة  عهدة همان بانك  بعنوان ضمانت تخليه توسط مستأجر تحويل موجرگرديد.

6:شروط:

الف:ماليات مستغلات وعوارض شهرداري وتعميرات اساسي بعهدة موجروهزينه هاي استفاده ازحفاظت ونظافت بعهدة مستأجرمي باشد.

ب:مستأجرحق انتقال مورداجاره راكلاًوجزءً بغيرندارد.

ج:مورداجاره صرفاً براي سكونت باجاره واگذارمي شودوحق استفادة تجاري براي مستأجروجودندارد.

د:مستأجرمتعهداست بهاي آب ،برق،گازوتلفن مصرفي مورداجاره رادرمواعدمقرربه سازمانهاي مربوطه تأديه نمايدوقبوض رسمي آنرا هنگام تخليه به موجرتسليم نمايد.

ه:مستأجرمتعهداست باانقضاي مدت اجاره وياحين الفسخ مورداجاره راتخليه وضمن تسويه حسابهاي فيمابين وبااخذرسيدبه موجرتحويل نمايد.ودرصورت بروزهرگونه عيب ونقص درمورداجاره كه مربوط به استفادة مستأجرباشدازقبيل شكستن درب وپنجره،شيشه وكليدوپريزوقفل ودستگيره وامثالهم ازعهدة خسارت وارده برآيد.

و:مستأجرمتعهدبه پرداخت هزينه هاي مربوط به نظافت ونگهداري مشاعات نسبت به سهم خودمي باشد.

ز:چنانكه مستأجرقبل ازانقضاي مدت اجاره تمايل به فسخ قراردادوتخلية عين مستأجره گرددمتعهدخواهدبودمراتب فسخ رايك ماه قبل به موجراطلاع داده ويك ماه اجاره بهاي اضافي وبلاعوض پس ازتخليه مورد اجاره را به موجربپردازد.

ح:باامضاي اين قراردادمورداجاره به تصرف مستأجرداده شد.

ط:اين قرارداد دراجراي مقررات مادة 2قانون روابط موجرومستأجرمصوب سال1376 و دردونسخه كه هركدام داراي حكم واحدهستند،تنظيم گرديد.

امضاء موجر

امضاء مستأجر

امضاءشاهد اول

امضاء شاهددوم

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع قراردادها برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید