امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
نمونه اظهار نامه دعوت از فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند منزل
چهارشنبه ، 28 آبان 1393 ، 18:39

اظهار نامه دعوت از فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند منزل

مخاطب محترم :با سلام ،احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :حسب قرارداد تعهد واگذاري ثبتي    فرعي از   اصلي بخش    شهرستان    يك باب خانه به نشاني .... را به مبلغ   .... ريال به موكل تعهد فروش نموده ايد 00. از بهاي مورد معامله مبلغ 0000 به شما پرداخت ، مبلغ  0000   ريال آن باقيمانده و مقرر بوده است در تاريخ  0/0/0/  در دفتر خانه شماره 000 تهران در قبال پرداخت وجه مذكور مورد معامله به نام موكل ثبت گردد .

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

الف – وكالت از آقاي

ب- به نشاني

دعوت به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي

1-ج (مخاطب )به نشاني :

1- دفتر خانه شماره   به نشاني

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :

حسب قرارداد تعهد واگذاري ثبتي    فرعي از   اصلي بخش    شهرستان    يك باب خانه به نشاني     را به مبلغ     ريال به موكل تعهد فروش نموده ايد . از بهاي مورد معامله مبلغ     به شما پرداخت ، مبلغ     ريال آن باقيمانده و مقرر بوده است در تاريخ    در دفتر خانه شماره      تهران در قبال پرداخت وجه مذكور مورد معامله به نام موكل ثبت گردد .

نظر بر اينكه درخواست نموده ايد اين اقدام به وقت ديگري موكول شود و علي رغم توافق كتبي طرفين براي تنظيم سند رسمي تاريخ ديگري تعيين نگرديده و به عذر نشدن مدارك موكول را بلاتكليف گذارده ايد اينك با ارسال اين اظهار نامه حسب ماده 156 قانون مدني (جديد ) از شما دعوت مي شود در تاريخ   ساعت 8 الي 30/14 در دفتر خانه به شماره     به نشاني    (كه در قرارداد تعيين شده است ) حضور يافته وبا ارائه مدارك و اخذ بقيه ثمن و تحويل مورد معامله پلاك مرقوم را رسما به نام موكل انتقال دهيد . بديهي است در صورت عدم حضور ناگريز با اقامه دعوي و واريز مانده ثمن به صندوق دادگستري از دادگاه تحويل مورد معامله و تنظيم سند رسمي انتقال خسارت دادرسي مطالبه خواهد شد . توجه تذكر داده مي شود كه از تاريخ تحويل ملك مذكور اجرت المثل دوران تصرف مورد مطالبه قرار خواهد گرفت . اين اظهار نامه جهت دفتر خانه نيز ارسال شده ، نسخه وكالت نامه اينجانب نيز ضميمه است .

با تشكر

نام و نام خانوادگي(وكيل)

به وكالت آقاي

خلاصه جواب

573

شماره ثبت اظهار نامه

22/02/75

به تاريخ دهم ارديبهشت هفتاد و پنج به نشاني مندرج در اظهار نامه مراجعه گرديده مخاطب از قبول آن امتناع نمود ، لذا طبق ماده 68 ق-آ-د- م (جديد ) اظهار نامه ابلاغ و هر سه نسخه اعاده شد.

نام – امضاء

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 272 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع اظهارنامه نمونه اظهار نامه دعوت از فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند منزل