امروز: شنبه, 30 دی 1396
اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه
پنجشنبه ، 15 خرداد 1393 ، 09:20

اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

حتراماً ، به استحضار عالي مي رساند: آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي 16 فرعي از 1298 اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك 128 واقع است به موجب مبايعه نامه عادي

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات كامل خريدار

اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

مشخصات كامل فروشنده

خلاصه اظهارات

رياست محترم اداره ثبت ناحيه شمال تهران

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند:

آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي 16 فرعي از 1298 اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك 128 واقع است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 12/02/1372 كه فتوكپي تصديق شده آن به پيوست اين اظهار نامه تقديم است ، به اينجانب فروخته و متعهد شده است براي تنظيم سند رسمي انتقال در تاريخ 16/04/1373 در دفتر خانه شماره 129 تهران حاضر شوم نظر به اينكه نامبرده از حضور در دفتر خانه امتناع نموده و مقدمات انجام معامله را فراهم نكرده است ، ناچار به طرح دعواي حقوقي عليه وي جهت الزام به انجام تعهد هستم .

چون متحمل است نامبرده در صدد انتقال ملك مورد معامله به غير برايند فعلا مراتب را به حضور آن مقام محترم اعلام
مي كنم تا فرمايند اين اظهار نامه (يا تلگرام )در پرونده ثبتي پلاك مرقوم ضبط شود و دستورات هر گونه استعلام در خصوص اين پلاك به مفاد آن توجه نمايد . بديهي است دستور مقام  قضايي در خصوص منع نقل و انتقال متعاقباً اعلام
خواهد شد .

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي(خريدار و اظهار كننده

خلاصه جواب

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع اظهارنامه اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه