امروز: جمعه, 03 آذر 1396
اظهارنامه موجر به مستاجر جهت پرداخت اجاره
سه شنبه ، 5 اسفند 1393 ، 20:06

اظهارنامه برای اجارهاظهارنامه موجر به مستاجر جهت پرداخت اجاره


به موجب قرارداد اجاره عادي مورخ  00اينجانب يك باب مغازه پلاك ثبتي 00فرعي از 10اصلي بخش1شهرستان را به جنابعالي داده ام .با انعقاد قرارداد مورد اجاره به تصرف شما داده شد و از آن استيفاي منفعت نموده ايد ، برابر قرارداد مذكور مقرر بوده است ..

 
نمونه اظهار نامه دعوت از فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند منزل
چهارشنبه ، 28 آبان 1393 ، 18:39

اظهار نامه دعوت از فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند منزل

مخاطب محترم :با سلام ،احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :حسب قرارداد تعهد واگذاري ثبتي    فرعي از   اصلي بخش    شهرستان    يك باب خانه به نشاني .... را به مبلغ   .... ريال به موكل تعهد فروش نموده ايد 00. از بهاي مورد معامله مبلغ 0000 به شما پرداخت ، مبلغ  0000   ريال آن باقيمانده و مقرر بوده است در تاريخ  0/0/0/  در دفتر خانه شماره 000 تهران در قبال پرداخت وجه مذكور مورد معامله به نام موكل ثبت گردد .

 
اظهارنامه اخطار برای عزل وکیل و ابطال وکالت نامه
شنبه ، 10 آبان 1393 ، 18:27

اظهارنامه اخطار برای عزل وکیل و ابطال وکالت نامه

بدين وسيله مراتب عزل از وكالت اعطايي به شما كه طي وكالتنامة شماره 22 دفترخانه"شماره و نام شهرستان" جهت انجام وكالت مندرج در آن داده شده است رسماً اعلام مي‌گردد.

 
دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند
جمعه ، 14 شهریور 1393 ، 18:43

دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند

مخاطب محترم :جناب آقاي...با سلام ،احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :برابر قرارداد مورخ   يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي فرعي ..از....  اصلي بخش ... را به مبلغ 200 ريال به اينجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ100 ريال آن طي چك بانكي شماره 1000  مورخ  ...بانك... به شما پرداخته

 
اظهارنامه تعهد بیع
دوشنبه ، 10 شهریور 1393 ، 19:27

اظهارنامه تعهد بیع

مخاطب محترم :جناب آقاي با سلام محترما به حكايت قرارداد مورخ ...تعهد نموده اين در پلاك ثبتي..بخش ...به نشاني....به احداث ....دستگاه آپارتمان مبادرت نموده ، سپس با تكميل بنا و آماده شدن مدارك انتقال واحد شماره ... آن را با حضور در دفتر خانه به نشاني... به اينجانب انتقال دهيد

 
اظهارنامه جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه
دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 16:37

اظهارنامه جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند:آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي 16 فرعي از 1298 اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك 128 واقع است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 12/02/1372 كه فتوكپي تصديق شده آن به پيوست اين اظهار نامه تقديم است ، به اينجانب فروخته و متعهد شده است

 

 
اظهارنامه تمکین علیه زن
شنبه ، 18 مرداد 1393 ، 18:50

اظهارنامه تمکین علیه زن

مخاطب محترم جناب آقاي /خانم با سلام ،احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :جنابعالي به استناد عقد نامه شماره تنظيمي در دفتر خانه ازدواج شماره 12 شهرستان نطنز زوجه شرعي و دائمي اينجانب مي باشيد

 

 
اظهارنامه دعوت حضور در دفترخانه جهت انتقال سند
شنبه ، 21 تیر 1393 ، 22:01

اظهارنامه دعوت حضور در دفترخانه جهت انتقال سند

احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :برابر قرارداد مورخ   يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي فرعي...... از ....... اصلي بخش را به مبلغ........ ريال به اينجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ.........ريال آن طي چك بانكي شماره.......مورخ ........ بانك..........به شما پرداخته ، آن را وصول نموده مورد معامله را تحويل داده ايد

 

 
اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه
پنجشنبه ، 15 خرداد 1393 ، 09:20

اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

حتراماً ، به استحضار عالي مي رساند: آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي 16 فرعي از 1298 اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك 128 واقع است به موجب مبايعه نامه عادي

 
اظهارنامه تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آن
پنجشنبه ، 1 خرداد 1393 ، 22:03

اظهارنامه تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آن

مخاطب محترم :جناب آقاي با سلام محترما به حكايت قرارداد مورخ . .... تعهد نموده اين در پلاك ثبتي ......   بخش......به نشاني......به احداث ...... دستگاه آپارتمان مبادرت نموده ، سپس با تكميل بنا و آماده شدن مدارك انتقال واحد شماره......آن را با حضور در دفتر خانه به نشاني .....به اينجانب انتقال دهيد

 


صفحه 1 از 2