امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
رای اعتیاد و نگهداری و توزیع مواد مخدر
نوشته شده توسط بابافارس   
پنجشنبه ، 9 تیر 1390 ، 22:27

رای اعتیاد و نگهداری و توزیع مواد مخدر

گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدوررای مینماید.

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای پرویز خان علی دایر بر نگهداری 717 گرم تریاک ، 50 گرم تفاله تریاک و سه گرم سوخته و چهل سانت کراک و نگهداری دو عدد وافور و استعمال مواد مخدر با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و اقاریر متهم و کشف و ضبط مواد مخدر و آلات استعمال و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ............... و سایر قرائن وامارات مضبوط در پرونده بزهکاری وی را محرز میداند به استناد مواد 5 و 8 و 20و19 و 38 قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت جهات مخففه بلحاظ فقدان سابقه کیفری ، متهم را بلحاظ نگهداری کراک به پرداخت دو میلیون و چهار صد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و بلحاظ نگهداری سایر مواد مخدر جمعا 770 گرم به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق و تحمل یکسال حبس و بلحاظ نگهداری وافور ها علاوه بر ضبط ، به پرداخت چهارصد هزار ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم مینماید همچنین متهم بلحاظ استعمال مواد مخدر به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 10 ضربه شلاق محکوم میگردد در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مواد مخدر مکشوفه ضبط و معدوم شود در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر توزیع مواد مخدر با توجه به انکارمستمر وی و عدم کشف و ارائه دلیل ، در این خصوص بزهی متصور نبوده باستناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر میگردد رای صادره حضوری و قطعی است /ق 0
فلانی
ریس دادگاه انقلاب

تهیه کننده بابافارس

 

افزودن نظر