امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
نمونه رای دادگاه انتظامی قضات - دستور مجدد تحت نظر به مدت 24ساعت تخلف است
نوشته شده توسط بابافارس   

نمونه رای دادگاه انتظامی قضات - دستور مجدد تحت نظر به مدت 24ساعت تخلف است

خلاصه پرونده: گزارش دادسراي محترم انتظامي حكايت دارد شخصي به نام ح ـ ط كه آپارتمان استيجاري خود را به مركزفساد و فحشاء اختصاص داده و حسب اقرار خودش از هر نفر مبلغي دريافت مي كرده دستگير گرديده است دراين رابطه سه نفر خانم نيز دستگير شده اند و اقرار به ارتباط نامشروع با دريافت وجه نموده اند پرونده به نظر معاون مجتمع قضايي رسيده ايشان دستور داده متهمين به مدت24ساعت تحت نظر باشند وضعيت مالكيت آپارتمان و صاحب مشروبات الكلي كشف شده روشن و تحقيقات تكميلي انجام شود

دادنامه شماره 45ـ7/2/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

دستور مجدد تحت نظر به مدت 24ساعت تخلف است
خلاصه پرونده: گزارش دادسراي محترم انتظامي حكايت دارد شخصي به نام ح ـ ط كه آپارتمان استيجاري خود را به مركزفساد و فحشاء اختصاص داده و حسب اقرار خودش از هر نفر مبلغي دريافت مي كرده دستگير گرديده است دراين رابطه سه نفر خانم نيز دستگير شده اند و اقرار به ارتباط نامشروع با دريافت وجه نموده اند پرونده به نظر معاون مجتمع قضايي رسيده ايشان دستور داده متهمين به مدت24ساعت تحت نظر باشند وضعيت مالكيت آپارتمان و صاحب مشروبات الكلي كشف شده روشن و تحقيقات تكميلي انجام شود. روز بعد پرونده به مجتمع... ارسال و به شعبه... كه قاضي آن آقاي... (دادرس دادگاههاي عمومي) بوده است ارجاع گرديده، قاضي موصوف پرونده را به نيروي انتظامي اعاده داده تا ضمن تحقيق ساير افراد مرتبط دستگير شوند و متهمين تحت نظر باشند مأمورين دو نفر خانم ديگر (مادر و دختر) را در همين رابطه دستگير و روز بعد پرونده را به نظر دادرس مزبور رسانده اند ايشان از متهمين تحقيق و مجددا پرونده را به نيروي انتظامي اعاده داده تا نسبت به شناسايي و دستگيري ساير افراد مرتبط اقدام نمايند در همين راستا شخصي به نام س ـ ش (شاكي انتظامي) نيز دستگير و ضمن تحقيقي كه در نيروي انتظامي از وي شده به برقراري رابطه نامشروع با چند تن از متهمان دستگير شده اقرار نموده است.

پس از انجام تحقيقات دادگاه درخصوص آقايان ح -ط و س-ش به اتهام تشويق به فساد و فحشاء قراروثيقه به مبلغ يكصدميليون ريال و درخصوص شش متهمه ديگر به ارتكاب فعل حرام قرار كفالت صادرنموده است كه منجر به بازداشت آنها شده است س ـ ش دو نفروكيل معرفي مي نمايد آقاي دادرس دادگاه در ظهر لايحه وكيل دستور تعيين وقت داده و در وقت رسيدگي جلسه دادگاه باحضور متهمين تشكيل و پس از محاكمه و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 1988ـ11/9/81 با احراز اتهام ح ـ ط مبني بر دايركردن مركز فساد و فحشا و اتهام س ـ ش و شش نفر خانمهاي ديگر مبني بر تشويق به فساد و فحشا مستندا به ماده639 و رعايت بند 5 ماده22 قانون مجازات اسلامي نفر اول به تحمل دويست وبيست روز حبس و سايرين هركدام به تحمل چهل روز حبس تعزيري محكوم شده اند دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواست شماره 870ـ20/11/81 عليه آقاي... اجمالا چنين اعلام تخلف نموده است.

1- متهمين حسب دستور مورخ11/8/81 معاون مجتمع 24ساعت تحت نظر قرارگرفته اند آقاي... با تخطي از مقررات مواد 129و132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مجددا در تاريخ 12/8/81 دستور داده متهمين تحت نظر باشند فرداي آن روز دستوراتي داده و در خصوص متهمين قرار تأمين صادر نكرده است.

2- بعد از اينكه قرارتأمين را در تاريخ14/8/81 صادر نموده آن را به امضاي متهمين نرسانده است.

3- احد ازمتهمين دو نفر وكيل معرفي نموده جلسه دادگاه بدون حضور و ابلاغ وقت به وكلاي متهم تشكيل شده.

4- رأي صادره درقسمتهايي غيرموجه است زيرا مستندا به ماده3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/78 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين مجازات چهل روز حبس براي متهمين مغاير قانون بوده است.

5-صدور رأي بر محكوميت ط ـ ر كه در منزلش دستگيرشده و درمراحل تحقيق منكرهرگونه رابطه نامشروع و ارتباط با خانه فساد شده غيرموجه و خلاف دلايل و قراين موجود بوده است مضافا اينكه در خصوص مشروبات الكلي اظهار نظر نشده درپايان مطابق مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي آقاي... شده است كيفرخواست در تاريخ1/9/82 به نامبرده ابلاغ شده لكن دفاعي به عمل نياورده است.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس ازقرائت گزارش و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: «اتخاذتصميم شايسته و قانوني» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه


«آقاي... دادرس علي البدل وقت دادگاه عمومي تهران اولا علي رغم اينكه متهمين در يك مرحله با دستور معاون قضايي به مدت24 ساعت تحت نظر بوده اند دستور داده تحت نظر باشند و خلاف ماده127 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب عمل كرده است. ثانيا جلسه دادگاه را بدون وكيل تعيين شده متهم و ابلاغ وقت به وي تشكيل داده است علي هذا با احراز تخلف قاضي موصوف مستندا به ماده14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسريك هشتم حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي گردد در ساير موارد اعلام شده تخلف احراز نمي شود زيرا در ماده 639 قانون مجازات اسلامي حداقل مجازات يكسال و حداكثر ده سال مي باشد بنابراين تعيين مجازات چهل روز حبس براي عده اي از متهمين منع قانوني نداشته مضافا محكوميت خانمي كه در منزل خودش دستگير شده و منكر بزه بوده با توجه به محتويات پرونده و كشف بعضي لوازم مربوطه و احراز بزه توسط قاضي محمول بر نظر قضايي است فلذا در اين مورد آقاي... تبرئه مي شود. اين رأي قطعي است».

منبع: سایت دادخواهی

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 405 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی سایر آراء قضایی -انقلاب - دیوان ... نمونه رای دادگاه انتظامی قضات - دستور مجدد تحت نظر به مدت 24ساعت تخلف است