امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
نمونه رای محکومیت قضات - رسیدگی به اتهام اطفال
نوشته شده توسط بابافارس   

نمونه رای محکومیت قضات - رسیدگی به اتهام اطفال

گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره266ـ26/5/82 صادر در پرونده كلاس4736/95/81 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقاي... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي ورامين را در رسيدگي به پرونده كلاسه80/11/364 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه، مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

آقاي... داديار انتظامي جريان امر را چنين گزارش كرده است: پرونده محلي تحت مطالعه قرارگرفت ملاحظه شد به استناد فتوكپي صورتجلسه17/1/81 در دادگستري ورامين شعبه دوم دادگاه عمومي به دادگاه اطفال تخصيص داده شده لذا دادگاه عمومي شعبه... ..... مي بايست از رسيدگي به اين پرونده خودداري مي نمود. در ثاني آقاي... رئيس دادگاه در رسيدگي رعايت ماده220 قانون آيين دادرسي كيفري را معمول ننموده و از ولي يا قيم طفل مجني عليه تحقيق نكرده. ثالثا پس از تحقيق از متهم (ع ـ م14ساله) و تفهيم اتهام به او مطابق ماده224 قانون مرقوم يكي از قرارهاي تأمين را ازوي اخذ ننموده و نامبرده را بلاقيد رها كرده است. پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه اي ازسوي قاضي مزبور واصل نشده است.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

«تخلفات قاضي مشتكي عنه داير بر 1ـ رسيدگي به اتهام طفل صغير علي رغم وجود دادگاه اطفال در واحد قضايي. 2ـ عدم رعايت مواد220و224 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با عدم دفاع وي در قبال كيفرخواست انتظامي محرز است. لذا آقاي... رييس وقت شعبه... دادگاه عمومي ورامين را به استناد صدر ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر ثلث حقوق ماهانه به مدت شش ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است».

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 420 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی سایر آراء قضایی -انقلاب - دیوان ... نمونه رای محکومیت قضات - رسیدگی به اتهام اطفال