امروز: پنجشنبه, 28 دی 1396
نمونه دادنامه دیوان عالی کشور در خصوص حکم بر بی حقی خواهان
سه شنبه ، 26 بهمن 1395 ، 19:03

نمونه دادنامه دیوان عالی کشور در خصوص حکم بر بی حقی خواهان


آیا صدور حکم بر بی حقی خواهان در صورت عدم ازائه مستندات جهت کارشناسی وجاهت قانونی دارد یا خیر : حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/10/15

شماره رای نهایی: 9309970908900321

خلاصه جریان پرونده

آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور - مستشار

کانال تلگرام اطلاعات حقوقی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی سایر آراء قضایی -انقلاب - دیوان ... نمونه دادنامه دیوان عالی کشور در خصوص حکم بر بی حقی خواهان