امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی
دوشنبه ، 18 اسفند 1393 ، 20:35

سرقت عابر بانکاختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی


حسب محتويات پرونده 1010101در تاريخ 21/11/91 آقاي بابافارس به دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مراجعه و اظهارداشته که در يک روز ، شخصي به وسيله تلفن همراه به او اطلاع داده که مبلغي وجه نقد برنده شده ..

 

اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان و دادسراي تهران

 

مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي کشور

خلاصه جريان پرونده :

حسب محتويات پرونده 1010101در تاريخ 21/11/91 آقاي بابافارس به دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مراجعه و اظهارداشته که در يک روز ، شخصي به وسيله تلفن همراه به او اطلاع داده که مبلغي وجه نقد برنده شده و پس از هدايت او به يکي از دستگاههاي خودپرداز و اقداماتي که از سوي تلفن کننده انجام داده است متوجه شده حساب او خالي و پس از پيگيري مشخص شده وجوه به حساب خانمي در تهران واريز شده ، درخواست رسيدگي کرده است که دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان از طريق صدور نيابت قضائي اقداماتي در جهت شناسايي گيرنده انجام داده و نهايتا بر اساس گزارش مخابرات شهرستان اصفهان تماس گيرنده از تهران پارس شخصي به نام دادفارس فرزند میرزا رضا            بوده است که نهايتا دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان طي شماره 2222222 مورخه 1/1/1 با اين استدلال که عمليات غيرقانوني مشتکي عنه در تهران انجام شده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر و در تهران پرونده به شعبه بازپرسي ارجاع گرديده که اين شعبه با استناد به رأي وحدت رويه شماره 729-1/12/1391 هيئت عمومي ديوان عالي کشور قرار عدم صلاحيت خويش را صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است که در تاريخ بالا هيات شعبه با حضور داديار محترم ديوان علي کشور تشکيل و پس از ملاحظه محتويات پرونده نظريه داديار محترم چنين رأي صادر مي نمايد .

رأي شعبه :

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضائي راجع به صلاحيت فيمابين دادسراي انقلاب اصفهان و دادسراي تهران با توجه به محتويات پرونده و با توجه به استدلالي که در هريک از قرارهاي مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به جهات مندرج در قرار عدم صلاحيت دادسراي تهران در حال حاضر مستندا به رأي وحدت رويه شماره 729 مورخه 1/12/1391 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و مواد 53 و 54 از قانون آئين دادرسي کيفري حوزه قضائي شهرستان اصفهان براي رسيدگي به پرونده صالح خواهد بود عليهذا با اعلام صلاحيت مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مي نمايد و مقرر است پرونده از موجودي کسر و به مرجع مربوط ارسال شود /.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی سایر آراء قضایی -انقلاب - دیوان ... اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی