امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
رای دادگاه تجدید نظر برای نفقه
شنبه ، 4 مرداد 1393 ، 17:16

رای دادگاه تجدید نظر برای نفقه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا بدره  با وکالت آقایان جواد و علیرضا به طرفیت خانم سمیرا بابافارس  نسبت به دادنامه شماره29/11/92-2323  صادره در پرونده شماره ی92/11/62 شعبه یعمومی اصفهان  که به موجب آن رای به رد دعوی تمکین نامبرده صادر و محکوم به پرداخت نفقه ی معوقه همسرش از تاریخ 29/9/89 تا پایان سال92 گردیده.

دادنامه: تجدیدنظرخواه:آقای یونس  رضا بدره با وکالت آقای علیرضا رضایی به نشانی اصفهان ن.. و آقای جواد قاسملو  به نشانی اصفهان خ اول کوچه آخر
تجدیدنظرخوانده: خانم سمیرا بابافارس  با وکالت خانم فاطمه بوکیلی به نشانی اصفهان ....کوچه اخر خیابان اول
تجدید نظر خواسنه:نسبت به دادنامه ی شماره 9200000مورخ 29/11/92/ دادگاه عمومی باصفهان
گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پروتده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور حکم مینماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا بدره  با وکالت آقایان جواد و علیرضا به طرفیت خانم سمیرا بابافارس  نسبت به دادنامه شماره29/11/92-2323  صادره در پرونده شماره ی92/11/62 شعبه یعمومی اصفهان  که به موجب آن رای به رد دعوی تمکین نامبرده صادر و محکوم به پرداخت نفقه ی معوقه همسرش از تاریخ 29/9/89 تا پایان سال92 گردیده.با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب مواد 1107-1106-1085 قانون مدنی در صورتی که مهر زن حلال باشد میتواند تا وصول مهر از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و این امتناع از تمکین خاص که حق حبس نامیده میشود موجب سقوط نفقه ی زن نخواهد بود و نفقه ی زن که عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و نیازهای  زن از قبیل مسکن مستقل و غذا و البسه  اثاث منزل و هزینههای بهداشتی درمانی به عهده ی شوهر میباشد. توضیح اینکه با لحاظ ماده ی 1107 قانون مدنی ملاک و میزان برای پرداخت نفقه ی زن شرایط متناسب با وضعیت زن است نه شرایط مرد که مردان معمولا تصور میکنند نفقه را باید مطابق شرایط درامد خود پرداخت کنند از طرفی با لحاظ سند رسمی ازدواج شماره 25325 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج یه شماره ی100حوزه ی ثبت اصفهان مهر خانم سمیرا بابافارس عندالمطالبه که به معنای حال است میباشد و از حق حبس برخوردار است و میتواند تا وصول کل مهر از ایفای تمکین خاص امتناع نماید و با این شرایط حق مطالبه ی نفقه ی معوقه ی خودرا نیز دارد و از جهتی هم  هزینه نفقه که دادگاه بدوی با نظریه ی کارشناسی رسمی تعیین نموده و حداقل هزینه ی روزانه و ماهانه و سالانه ی یک نفرمیباشد وآقای یونس رضا بدره  و وکلای او نیز درلیل موجه و مستدلی برای پرداخت نفقه و برائت ذمه ارائه ننموده اند و هزینه های مسافرت و خرید و هدایای دوران عقد و نیز در عرف جامعه محسوب نمیشود بنابراین تجدید نظرخواهی را غیرموجه تشخیص و مستندا در قسمت ماده 358 قانون آیین دادرسی و مدنی رد به تجدبدنظرخواهی دادنامه ی صادر شده را از هردوجهت تائید مینماید.این رای قطعی است.

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 405 مهمان آنلاین داریم