امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه متن شکایت برای صدور چک بلا محل

شکایت چکنمونه متن شکایت برای صدور چک بلا محل


ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب : اینجانب …………..فرزند …………….یک فقره چک به شماره ….. عهده بانک ………….به مبلغ………… ریال از آقای ……………… دریافت کردم و پس از مراجعه به بانک محال علیه متوجه شدم که حساب ایشان فاقد موجودی است کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک پیوست می‌باشد ..

 


ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ……..

با سلام

اینجانب …………..فرزند …………….یک فقره چک به شماره ….. عهده بانک ………….به مبلغ………… ریال از آقای ……………… دریافت کردم و پس از مراجعه به بانک محال علیه متوجه شدم که حساب ایشان فاقد موجودی است کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک پیوست می‌باشد اکنون راجع به صدور چک پرداخت نشده از وجه مندرج در چک تقاضای تعقیب کیفری وی را برابر مقررات صدور چک دارم.

آدرس شاکی:……………

آدرس متشاکی:…………..

امضاء


مدارک مورد نیاز:

۱-   گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه

۲-   کپی مصدق از پشت و روی چک موضوع شکایت

۳-   تنظیم شکوائیه علیه متشاکی

۴-   تصدیق کپی مدارک فوق در دفتر دادسرا با محل فروش تمبر و اوراق قضائی

۵-   مراجعه به دادسرای محل وقوع بانک محال علیه به انضمام وصول مدارک موجود شامل گواهی عدم پرداخت و لاشه چک.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع درخواست های قضایی نمونه متن شکایت برای صدور چک بلا محل