امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
شنبه ، 25 بهمن 1393 ، 18:47

نمونه تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

احتراماً در پرونده كلاسه ........... موضوع دعوي آقاي / خانم ..........وكيل خواهان ضمن دادخواست تقديمي درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال از سه دانگ از شش دانگ ملك پلاك ثبتي شماره


بسمه تعالي

 

تاريخ .........

شماره ........

 

رياست محترم دادگستري استان ...............

با سلام

 

احتراماً در پرونده كلاسه ........... موضوع دعوي آقاي / خانم ..........وكيل خواهان ضمن دادخواست تقديمي درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال از سه دانگ از شش دانگ ملك پلاك ثبتي شماره ........... واقع در بخش ........... شهرستان ........... و سه خط تلفن گرديده است ، نظر به اينكه اين دادگاه فاقد اجازه مخصوص در رسيدگي به امور فوري مي باشد ، لذا ، مراتب جهت استحضار حضرت عالي اعلام مي شود .

 

 

 

با تشكر

رئيس شعبه ......... دادگاه عمومي ........

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع درخواست های قضایی نمونه تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت