امروز: شنبه, 30 دی 1396
از نحوه شکایت کیفری چک بلامحل بدانید + فرم شکایت
نوشته شده توسط بابافارس   

از نحوه شکایت کیفری چک بلامحل بدانید + فرم شکایت

با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند: نظر به اینکه آقای... (مشتکی عنه) چکی به شماره... مورخ... به مبلغ ده میلیون ریال بعهده بانک... شعبه... از حساب جاری... در وجه اینجانب... (شاکی) صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه بدلیل کسری موجودی (مسدود بودن حساب، مخدوش بودن چک و...) بموجب گواهینامه عدم پرداخت شماره... مورخ... چک مزبور برگشت شده

مشخصات شاکی: نام :-------------نام خانوادگی :----------------نام پدر ---------------تاریخ تولد :---------------
نشانی دقیق :------------------------------------------------------------------------

-مشخصات متشکی عنه : نام :----------------نام خانوادگی :------------------------نام پدر:-------------------
نشانی دقیق :------------------------------------------------------------------------------

موضوع:-:صدور چک بلا محل و تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه

 

تاریخ وقوع جرم :----------------روز--------------ساعت------------محل وقوع جرم

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب--م--------- ----مجتمع قضایی-----------------
شرح ماوقع:

با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند:
نظر به اینکه آقای... (مشتکی عنه) چکی به شماره... مورخ... به مبلغ ده میلیون ریال بعهده بانک... شعبه... از حساب جاری... در وجه اینجانب... (شاکی) صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه بدلیل کسری موجودی (مسدود بودن حساب، مخدوش بودن چک و...) بموجب گواهینامه عدم پرداخت شماره... مورخ... چک مزبور برگشت شده است. با توجه به اینکه علیرغم تذکرات و مراجعات مکرر؛ مشتکی عنه از پرداخت دین خود امتناع نموده، لذا با تقدیم فتوکپی مصدق چک مزبور و گواهی عدم پرداخت مربوطه؛ تقاضای احضار و رسیدگی و تعقیب قانونی مشتکی عنه را ضمن صدور قرار تامین خواسته معادل وجه چک از اموال و دارایی نامبرده دارد.

در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ... ریال است بدین وسیله صدور اجزای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.

اختصاصی بابافارس

تدلایل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می گردد
1- اسامی شهود و ادرس انها
2- دلائل و مدارک دیگر                                                                         نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع درخواست های قضایی از نحوه شکایت کیفری چک بلامحل بدانید + فرم شکایت