امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)
جمعه ، 20 تیر 1393 ، 19:54

درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده..

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

با سلام

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي خودم  عليه خوانده  آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و  استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم

با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي (خواهان )
امضاء و تاريخ

 

 

درخواست استرداد دعوي از دادگاه

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

با سلام

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي خودم عليه خوانده آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (خواهان )

امضاء و تاريخ

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع درخواست های قضایی درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)